ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identity

AY0 D EH1 N T AH0 T IY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identity-, *identity*
English-Thai: Longdo Dictionary
identity(n) อัตลักษณ์
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identity(n) ความเหมือนกัน, Syn. sameness
identity(n) บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์, Syn. individuality, uniqueness
identity card(n) บัตรประชาชน, See also: บัตรประจำตัวประชาชน, Syn. identification card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self, individuality

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identityเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identityเอกลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityรูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity cardบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity cardบัตรประจำตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity elementสมาชิกเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity functionฟังก์ชันเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity matrix; unit matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity of interestsผลประโยชน์อย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
identityเอกลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
identityเอกลักษณ์, ในเซต S และโอเปอเรชัน * ถ้ามี e ΠS แล้ว สำหรับ a ทุกตัวที่อยู่ใน S ถ้า  a * e  =  a  =  e * a เรียก e ว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับโอเปอเรชัน * ของเซต S [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Identityเอกลักษณ์, ความเป็นเอกลักษณ์ [การแพทย์]
Identity (Philosophical concept)เอกลักษณ์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology)เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) and mass mediaเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) กับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) in architectureเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในงานสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Identity Formationเอกลักษณ์ของตนเอง [การแพทย์]
identity matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์, ดู  unit matrix [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Identity theftโจรกรรมเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identityA student should not lose sight of his own identity.
identityFor that reason Coco was, to me, 'an older sister I can play with' and I thought of her only as one member of the family not as someone I should question my father concerning her identity.
identityHe assumed a new identity.
identityHe didn't reveal his identity.
identityI thought it be inelegant to challenge his identity directly right off.
identityOnce divorced from key questions of national culture and identity, comparative literature loses its way.
identityShe said that her job gave her a sense of identity.
identityThe criminal had to conceal his identity.
identityThe identity of the lost child was confirmed by its clothes.
identityThe mayor provided me with an identity card.
identityThe mayor provide me with an identity card.
identityThe police could not establish the identity of the man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรประจำตัวประชาชน(n) identity card, Syn. บัตรประชาชน, Example: การซื้อเสียงในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาถึงจุดที่ไม่ต้องซื้อบัตรประจำตัวประชาชนให้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอีกต่อไปแล้ว, Count Unit: บัตร, ใบ
บัตรประจำตัว(n) identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
เอกลักษณ์(n) identity, Thai Definition: ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้นๆ, Notes: (คณิตศาสตร์)
เอกลักษณ์(n) identity, See also: trait, Syn. ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือนผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai Definition: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of identity ; monk's identification card
บัตรประชาชน[bat prachāchon] (n, exp) EN: ID card ; identification card ; identity card  FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[bat prajamtūa] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card ; identification card  FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[bat prajamtūa prachāchon] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card  FR: carte d'identité [f]
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [f]
เอกลักษณ์องค์การ[ēkkalak ongkān] (n, exp) EN: corporate identity
เมทริกซ์เอกลักษณ์[metrik ēkkalak] (n, exp) EN: identity matrix
สมการเอกลักษณ์[samakān ēkkalak] (n, exp) EN: identity
สิทธิส่วนบุคคล[sitthi suanbukkhon] (n, exp) EN: personality ; personal identity ; individuality

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTITY AY0 D EH1 N T AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identity (n) ˈaɪdˈɛntɪtiː (ai1 d e1 n t i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, ] identity; status; capacity; dignity; position; rank, #1,791 [Add to Longdo]
恒等式[héng děng shì, ㄏㄥˊ ㄉㄥˇ ㄕˋ, / ] identity (math.), #124,966 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweis {m}; Personalausweis {m}identity card [Add to Longdo]
Ausweispapiere {pl}identity papers [Add to Longdo]
Ausweispflicht {f}identity card requirement [Add to Longdo]
Einheitsmatrix {f} [math.]identity matrix; unit matrix [Add to Longdo]
Erkennungsmarke {f}identity disc [Add to Longdo]
Identität {f} | Identitäten {pl} | die Identität feststellen | die Identität nachweisenidentity | identities | to prove the identity | to establish the identity [Add to Longdo]
Kennkarte {f}identity card [Add to Longdo]
neutrales Element [math.]identity element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P) [Add to Longdo]
アイデンティティーカード[aidenteitei-ka-do] (n) identity card [Add to Longdo]
アイデンティティークライシス[aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
コーポレートアイデンティティー[ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P) [Add to Longdo]
ナショナルアイデンティティー[nashonaruaidenteitei-] (n) national identity [Add to Longdo]
移動加入者識別番号[いどうかにゅうしゃしきべつばんごう, idoukanyuushashikibetsubangou] (n) International Mobile Subscriber Identity; IMSI [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] (n) {comp} identity gate; identity element [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
非一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] non-identity operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 identity
   n 1: the distinct personality of an individual regarded as a
      persisting entity; "you can lose your identity when you
      join the army" [syn: {identity}, {personal identity},
      {individuality}]
   2: the individual characteristics by which a thing or person is
     recognized or known; "geneticists only recently discovered
     the identity of the gene that causes it"; "it was too dark to
     determine his identity"; "she guessed the identity of his
     lover"
   3: an operator that leaves unchanged the element on which it
     operates; "the identity under numerical multiplication is 1"
     [syn: {identity}, {identity element}, {identity operator}]
   4: exact sameness; "they shared an identity of interests" [syn:
     {identity}, {identicalness}, {indistinguishability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top