ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identical

AY0 D EH1 N T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identical-, *identical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identical(adj) เหมือนกัน, See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน, Syn. alike, like, same, Ant. different
identically(adv) อย่างเดียวกัน, See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal

English-Thai: Nontri Dictionary
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identical rhymeสัมผัสซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
identical twin; twin, enzygotic; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identical twinsแฝดร่วมไข่ [ดู monozygotic twins และ uniovular twins] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Identical Individualแฝดชนิดเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
identical setsเซตที่เท่ากัน, ดู equal sets [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identicalAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
identicalHis idea is identical with mine.
identicalI delivered identical twins.
identicalI have an identical twin.
identicalNo two words are identical in meaning.
identicalSomebody told me that today's test was identical to the one we had last year.
identicalThey wore identical dresses.
identicalYour chair is identical with mine.
identicalYour personal computer is identical with mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกมัย(adj) identical, See also: same, Thai Definition: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นแบบเหมือนกัน
เอกจิต(n) identical views, See also: identical opinions, Thai Definition: ความคิดจำเพาะถึงสิ่งอย่างเดียว, ความคิดอันหนึ่งอันเดียว, ความคิดต้องกัน, ความเห็นพ้องกัน
เดียวกัน(adj) same, See also: identical, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Thai Definition: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[dīo] (adj) EN: same ; identical ; similar  FR: même
แฝดเหมือน[faēt meūoen] (n, exp) EN: identical twins  FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดต่างไข่[faēt tāng khai] (n, exp) EN: non identical twins  FR: faux jumeaux [mpl]
เหมือนกัน[meūankan] (adv) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically  FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน[meūoenkan] (adv) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well  FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
พ้อง[phøng] (v) EN: be identical ; agree ; clash  FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
พ้อง[phøng] (adj) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous  FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พ้องต้องกัน[phøng tǿng kan] (v, exp) EN: be identical ; be the same
สอดคล้องกัน[søtkhløng kan] (v) EN: conform ; harmonize ; be identical
ตรงกัน[trongkan] (x) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident  FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTICAL AY0 D EH1 N T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identical (j) ˈaɪdˈɛntɪkl (ai1 d e1 n t i k l)
identically (a) ˈaɪdˈɛntɪkliː (ai1 d e1 n t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相同[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] identical; same, #2,104 [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same, #2,402 [Add to Longdo]
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical, #1,032,738 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichlautend; identisch; völlig gleich; ident [Ös.] {adj} (mit)identical (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティカル[aidenteikaru] (adj-f) identical [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
クリソツ[kurisotsu] (n,adj-na) (sl) (See そっくり) the spitting image of; identical [Add to Longdo]
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P) [Add to Longdo]
一卵性[いちらんせい, ichiransei] (n) (abbr) (See 二卵性) identical (of twins) [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 identical
   adj 1: exactly alike; incapable of being perceived as different;
       "rows of identical houses"; "cars identical except for
       their license plates"; "they wore indistinguishable hats"
       [syn: {identical}, {indistinguishable}]
   2: being the exact same one; not any other:; "this is the
     identical room we stayed in before"; "the themes of his
     stories are one and the same"; "saw the selfsame quotation in
     two newspapers"; "on this very spot"; "the very thing he said
     yesterday"; "the very man I want to see" [syn: {identical},
     {selfsame(a)}, {very(a)}]
   3: (of twins) derived from a single egg or ovum; "identical
     twins are monovular" [syn: {identical}, {monovular}] [ant:
     {biovular}, {fraternal}]
   4: having properties with uniform values along all axes
   5: coinciding exactly when superimposed; "identical triangles"
     [syn: {identical}, {superposable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top