ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

icy

AY1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icy-, *icy*
English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icy(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็ง, Syn. freezing, frosty, iced
icy(adj) ซึ่งเย็นชา, See also: ซึ่งเฉยชา, ไม่เป็นมิตร, Syn. aloof, unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid, cold, chilled
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
amphicyteที่หุ้ม cerebrospinal glanglionic neurons
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
hemicyclen. ครึ่งวงกลม., See also: hemicyclic adj.
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด
tricycle(n) รถสามล้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
icyAn icy blast of wind cut me to the bone.
icyAn icy chill stole into the car.
icyBecause of the icy streets, we could not drive the car.
icyDriving on an icy street is a dangerous business.
icyHe jumped into the river in defiance of the icy water.
icyIf you're not careful you might slip and fall on the icy steps.
icyI slipped and fell on the icy sidewalk.
icyIt is easy to slip and fall during icy winters.
icyIt is hard to keep our balance on icy streets.
icyIt was mad of him to try to swim in the icy water.
icyJim slipped on the icy road and got hurt.
icyMany accidents resulted from the icy conditions of the road.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปึ่งชา(adj) icy, See also: cold, chilly, indifferent, cool, Syn. ปึ่ง, เย็นชา, Example: สีหน้าปึ่งชาของเธอก็บอกให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีแต่เช้า, Thai Definition: ทำท่าทางเฉยๆ อาการคล้ายโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [m]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานอากาศ[jakkrayān akāt] (n) FR: bicyclette [f] (fam.) ; retourné [m]
จักรยานสามล้อ[jakkrayān sāmlø] (n, exp) EN: tricycle  FR: tricycle [m]
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
แกงเหลือง[kaēng leūang] (n, exp) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup
แข่งจักรยาน[khaeng jakkrayān] (x) EN: bicycle race  FR: cyclisme [m] ; course cycliste [f]
คัน[khan] (n) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]  FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICY AY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icy (j) ˈaɪsiː (ai1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eisig {adj} | eisiger | am eisigstenicy | icier | iciest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ちゃり;チャリ[chari ; chari] (n) (abbr) (col) (See ちゃりんこ) bicycle [Add to Longdo]
ちゃりんこ[charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
アイスィ[aisui] (adj-f) icy [Add to Longdo]
アカウントポリシー[akauntoporishi-] (n) {comp} account policy [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アドミッションポリシー[adomisshonporishi-] (n) admission policy [Add to Longdo]
アピーズメントポリシー[api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 icy
   adj 1: devoid of warmth and cordiality; expressive of
       unfriendliness or disdain; "a frigid greeting"; "got a
       frosty reception"; "a frozen look on their faces"; "a
       glacial handshake"; "icy stare"; "wintry smile" [syn:
       {frigid}, {frosty}, {frozen}, {glacial}, {icy}, {wintry}]
   2: extremely cold; "an arctic climate"; "a frigid day"; "gelid
     waters of the North Atlantic"; "glacial winds"; "icy hands";
     "polar weather" [syn: {arctic}, {frigid}, {gelid}, {glacial},
     {icy}, {polar}]
   3: covered with or containing or consisting of ice; "icy
     northern waters"
   4: shiny and slick as with a thin coating of ice; "roads and
     trees glazed with an icy film"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top