ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iconic

AY2 K AA1 N IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iconic-, *iconic*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iconicโดดเด่น, โด่งดัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ICONIC AY2 K AA1 N IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコニックインタフェース[aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アイコニックサイン[aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アイコニックメモリ[aikonikkumemori] (n) iconic memory [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] (n) {comp} iconic document [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  iconic
      adj 1: relating to or having the characteristics on an icon

Are you satisfied with the result?Discussions