ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hush up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hush up-, *hush up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hush up(phrv) ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
hush up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
揉み消す;揉消す;もみ消す[もみけす, momikesu] (v5s,vt) to crush; to hush up; to blanket [Add to Longdo]
箝口令をしく;箝口令を敷く;緘口令を敷く[かんこうれいをしく, kankoureiwoshiku] (exp,v5k) to impose a gag order; to hush up; to order someone not to mention something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hush up
   v 1: cover up a misdemeanor, fault, or error; "Let's not
      whitewash the crimes of Stalin"; "She tried to gloss over
      her mistakes" [syn: {whitewash}, {gloss over}, {sleek
      over}, {hush up}]
   2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top