ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hush

HH AH1 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hush-, *hush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hush(n) ความเงียบ
hush(int) คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ
hush(adj) เงียบ
hush(vi) ทำให้เงียบ
hush(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
hushed(adj) เงียบ, See also: สงบ
hush up(phrv) ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
hush up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
hush money(n) ค่าปิดปาก
hush-money(idm) ค่าปิดปาก, See also: เงินสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence, quiet
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
hush(vi, vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hushShe got into the room with hushed steps.
hushShe hushed her baby to sleep.
hushThe victim of blackmail has been paying hush money for years, but now he realizes it is foolish, and he has decided not to pay a red cent more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดข่าว(v) hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai Definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
ค่าปิดปาก(n) payment for sticking to what one has said, See also: hush money, Example: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง
ไม่พูดไม่จา(v) mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
จุปาก(v) hush, Example: ครูจุปากให้เด็กๆ เงียบ เพราะมีผู้ใหญ่มาตรวจโรงเรียน, Thai Definition: ทำปากดังจุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
ค่าปิดปาก[khā pit pāk] (n, exp) EN: hush money  FR: prix du silence [m]
เงียบ ๆ หน่อย[ngīep ngīep nøi] (interj) EN: hush! ; silence!  FR: silence ! ; chut !
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (adj) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed
งุบงิบ[ngup-ngip] (adv) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously  FR: en cachette ; en secret
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSH HH AH1 SH
HUSHED HH AH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hush (v) hˈʌʃ (h uh1 sh)
hushed (v) hˈʌʃt (h uh1 sh t)
hushes (v) hˈʌʃɪz (h uh1 sh i z)
hushing (v) hˈʌʃɪŋ (h uh1 sh i ng)
hush-hush (j) hˈʌʃ-hʌʃ (h uh1 sh - h uh sh)
hush-money (n) hˈʌʃ-mʌniː (h uh1 sh - m uh n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweigegeld {n}hush money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドイングリッシュシープドッグ[o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
シュシュ[shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] (n) hush money [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hush
   n 1: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn:
      {hush}, {stillness}, {still}]
   v 1: become quiet or still; fall silent; "hush my baby!"
   2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]
   3: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
     speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet}, {quiesce},
     {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]
   4: wash by removing particles; "Wash ores"
   5: run water over the ground to erode (soil), revealing the
     underlying strata and valuable minerals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top