ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurry

HH ER1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurry-, *hurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurry(n) ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hurry(vi) รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
hurry in(phrv) รีบเข้า
hurry on(phrv) รีบไป, Syn. hurry along, hurry forward
hurry up(phrv) รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
hurry off(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry away
hurry out(phrv) รีบออกไป, See also: ออกไปอย่างเร็ว
hurry away(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry off
hurry back(phrv) รีบกลับ
hurry down(phrv) รีบลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush, hasten, move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
hurry-skurry n.adv.,adj.,vi. ดูhurry-scurry (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurryAll the passengers left the plane in a hurry.
hurryAnn was in a hurry this morning.
hurryAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
hurryAre you in a hurry?
hurryAs a was in a hurry, I had to take a taxi.
hurryA tall man went off from there in a hurry.
hurryAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
hurryA wise man does not try to hurry history.
hurryBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
hurryCome on, we'll be late if you don't hurry up.
hurryDinner is probably ready, so we had better hurry home.
hurryDon't be in such a hurry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวีกระวาด(v) hurry, See also: make haste, bustle, Thai Definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
เครื่องร้อน(v) hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai Definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลุกลี้ลุกลน(v) hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai Definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
เรื่องด่วน(n) urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count Unit: เรื่อง
กุลีกุจอ(v) enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai Definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ลุกลน(v) hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai Definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
รีบร้อน(v) hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งร้อน(v) hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
ตาลีตาเหลือก(v) hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai Definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตะลีตะลาน(adv) flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
หัวซุกหัวซุน[hūa suk hūasun] (adv) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong  FR: tête baissée
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ลน[lon] (v) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky
ลุกลี้ลุกลน[luklīluklon] (v) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
เร่ง[reng] (v) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite  FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[reng-rīp] (v) EN: hasten ; hurry ; rush  FR: se dépêcher ; se hâter
เร็ว ๆ[reo-reo] (x) EN: hurry up !  FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[reo-reo nøi] (x) EN: hurry up !  FR: dépêchez-vous (un peu) !

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRY HH ER1 IY0
HURRYING HH ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurry (v) hˈʌriː (h uh1 r ii)
hurrying (v) hˈʌrɪɪŋ (h uh1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赶来[gǎn lái, ㄍㄢˇ ㄌㄞˊ, / ] hurry (here), #6,374 [Add to Longdo]
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste, #15,829 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] hurry; fast; suddenly, #44,310 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] hurry; go to and fro, #50,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Beeil dich!Hurry up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
そこそこに[sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp,v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急かす[せかす, sekasu] (v5s) to hurry; to urge on; (P) [Add to Longdo]
急かせる[せかせる, sekaseru] (v1,vt) to hurry up [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurry
   n 1: a condition of urgency making it necessary to hurry; "in a
      hurry to lock the door" [syn: {hurry}, {haste}]
   2: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
     regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
     {hurriedness}, {precipitation}]
   3: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his
     haste to leave he forgot his book" [syn: {haste}, {hurry},
     {rush}, {rushing}]
   v 1: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
      speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   2: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
     late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
     {festinate}]
   3: urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" [syn:
     {rush}, {hurry}] [ant: {delay}, {detain}, {hold up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top