ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurrah

HH UH0 R AA1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurrah-, *hurrah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurrah(int) คำอุทานแสดงความยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRAH HH UH0 R AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurrah (v) hˈurˈaː (h u1 r aa1)
hurrahs (v) hˈurˈaːz (h u1 r aa1 z)
hurrahed (v) hˈurˈaːd (h u1 r aa1 d)
hurrahing (v) hˈurˈaːɪŋ (h u1 r aa1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいえいおう[eieiou] (int) hurray; hurrah [Add to Longdo]
フラー[fura-] (n) hurrah [Add to Longdo]
万歳(P);万才[ばんざい(P);ばんぜい, banzai (P); banzei] (int,n) (1) crying "banzai" (or raising one's hands in the banzai gesture); (2) something worthy of celebration; (3) (ばんざい only) giving up; (4) (arch) long time; (5) (arch) eternal life (and prosperity); (int) (6) banzai (a celebratory cheer); hurrah (hooray, hurray); (P) [Add to Longdo]
万丈[ばんじょう, banjou] (n) hurrah!; long life; congratulations; full vent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurrah
   n 1: a victory cheer; "let's give the team a big hurrah" [syn:
      {hurrah}, {hooray}]
   v 1: shout `hurrah!'

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top