ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunch

HH AH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunch-, *hunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunch(vt) โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunch(n) ลางสังหรณ์, See also: ความรู้สึกสังหรณ์
hunchback(n) คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunchHaving boasted how sure his hunches were, he was forced to eat his hat when he guessed wrong.
hunchI had a hunch something pleasant was going to happen.
hunchI have a hunch that it will rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม(adj) hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai Definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNCH HH AH1 N CH
HUNCHED HH AH1 N CH T
HUNCHES HH AH1 N CH IH0 Z
HUNCHINE HH AH0 CH IY1 N
HUNCHBACK HH AH1 N CH B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunch (v) hˈʌntʃ (h uh1 n ch)
hunched (v) hˈʌntʃt (h uh1 n ch t)
hunches (v) hˈʌntʃɪz (h uh1 n ch i z)
hunching (v) hˈʌntʃɪŋ (h uh1 n ch i ng)
hunchback (n) hˈʌntʃbæk (h uh1 n ch b a k)
hunchbacks (n) hˈʌntʃbæks (h uh1 n ch b a k s)
hunchbacked (j) hˈʌntʃbækt (h uh1 n ch b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] hunchback, #48,638 [Add to Longdo]
珲春[Hún chūn, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #72,354 [Add to Longdo]
珲春市[Hún chūn shì, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄕˋ, / ] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #104,102 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] hunchbacked, #127,470 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] hunchbacked; walk alone, #151,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チュンチュン;チュン;ちゅんちゅん;ちゅん[chunchun ; chun ; chunchun ; chun] (adv,adv-to) (on-mim) chirp; cheep [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
気がする[きがする, kigasuru] (exp,vs) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
気さえする[きさえする, kisaesuru] (exp,vs) (more emphatic than 気がする) to have a certain mood or feeling; to have a hunch [Add to Longdo]
春昼[しゅんちゅう, shunchuu] (n) (arch) spring day (which seems long and quiet) [Add to Longdo]
春潮[しゅんちょう, shunchou] (n) pleasant tides of spring [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
予覚[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunch
   n 1: an impression that something might be the case; "he had an
      intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
      {hunch}, {suspicion}]
   2: the act of bending yourself into a humped position
   v 1: round one's back by bending forward and drawing the
      shoulders forward [syn: {hunch}, {hump}, {hunch forward},
      {hunch over}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top