ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hump

HH AH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hump-, *hump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hump(vt) ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hump(n) โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump(sl) ร่วมเพศ, See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์, Syn. have sex
humpback(n) หลังโกง, See also: หลังค่อม
hump over(phrv) โก่งตัวอยู่บน, See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
humpbacked(adj) หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance, knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam, thud

English-Thai: Nontri Dictionary
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humps[ฮัมพ์ส] (n) (แสลง) ก้น, See also: ass, bottom, Syn. bum

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humpA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
humpHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
humpHumpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again.
humpThis job gives me the hump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม(adj) hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai Definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
ฮี้(int) humph, Thai Definition: คำเปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
ฮึ(int) humph, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ
หนอก(n) hump, Syn. โหนก, Example: เหนือไหล่ของวัวตัวผู้มีก้อนเนื้อ เรียกว่า โหนกหรือหนอก สันหลังลาดขึ้นจากโหนกไปสู่บั้นเอว แล้วลากลงตามบั้นท้ายไปสู่โคนหาง, Count Unit: หนอก, Thai Definition: ก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางอย่างเช่นวัว, ก้อนเนื้อที่นูนขึ้นมาที่ต้นคอของคนบางคน, เนื้อใต้ท้องน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมพร[Chumphøn] (n, prop) EN: Chumphon (South)  FR: Chumphon (Sud)
จังหวัดชุมพร[Jangwat Chumphøn] (n, prop) EN: Chumphon province  FR: province de Chumphon [f]
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังโกง[langkōng] (adj) EN: humpback  FR: bossu ; voûté
โลมาขาวเทา[lōmā khāo-thao] (n, exp) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin
หนอก[nøk] (n) EN: hump ; dewlap  FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[nōklang] (n) EN: hump  FR: bosse [f]
ผาง[phāng] (x) EN: thump ; bang
ทุบ[thup] (v) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite  FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMP HH AH1 M P
HUMPH HH AH1 M F
HUMPED HH AH1 M P T
HUMPAL HH AH1 M P AH0 L
HUMPTY HH AH1 M P T IY0
HUMPERT HH AH1 M P ER2 T
HUMPHRY HH AH1 M F R IY0
HUMPBACK HH AH1 M P B AE2 K
HUMPHERY HH AH1 M F ER0 IY0
HUMPHERY HH AH1 M F R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hump (v) hˈʌmp (h uh1 m p)
humph (uh) hˈʌmpf (h uh1 m p f)
humps (v) hˈʌmps (h uh1 m p s)
humped (v) hˈʌmpt (h uh1 m p t)
humping (v) hˈʌmpɪŋ (h uh1 m p i ng)
Humphrey (n) hˈʌmfriː (h uh1 m f r ii)
humpback (n) hˈʌmp-bæk (h uh1 m p - b a k)
humpbacks (n) hˈʌmp-bæks (h uh1 m p - b a k s)
humpbacked (j) hˈʌmp-bækt (h uh1 m p - b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] humpback; camel, #17,724 [Add to Longdo]
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humpen {m}tankard; stein [Add to Longdo]
Trübsinn {m}; schlechte Laune {f}; Stinklaune {f}hump [Br.] [Add to Longdo]
humpeln; hinken | humpelnd; hinkend | gehumpelt; gehinkt | er/sie humpelt | ich/er/sie humpelte | er/sie ist/war gehumpeltto hobble | hobbling | hobbled | he/she hobbles | I/he/she hobbled | he/she has/had hobbled [Add to Longdo]
Humpbreite {f}hump width; rim hump width [Add to Longdo]
Humpfelge {f}humped rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
オニテングハギ[onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hump
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   v 1: round one's back by bending forward and drawing the
      shoulders forward [syn: {hunch}, {hump}, {hunch forward},
      {hunch over}]
   2: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top