ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humour

HH Y UW1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humour-, *humour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humour(n) ความตลกขบขัน
humour(n) ความตลกขบขัน, See also: อารมณ์ขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful, humourful adj., Syn. pleasantry, wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour, vitreous; body, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour; humorสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoursธาตุเหลว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humourHe has a great sense of humour.
humourHe wasn't just humouring me. Those were the eyes of someone who really understood my feelings and sympathised.
humourMy grandpa is a lively and good humoured man.
humour"The Nightingale Samurai" A samurai tale full of humanity and humour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์ขัน(n) humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai Definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
ตลกขบขัน(adj) humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai Definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ความขบขัน(n) amusement, See also: humour, fun, Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน, Example: หลายคนหัวเราะแบบเสียงดังด้วยความขบขันเมื่อตลกกำลังทำการแสดงอยู่บนเวที
ความตลกขบขัน(n) humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขัน[āromkhan] (n) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour  FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
ขำขัน[khamkhan] (v) EN: humour ; joke
ความขบขัน[khwām khopkhan] (n) EN: amusement ; humour ; fun  FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ไม่ขบขัน[mai khopkhan] (adj) EN: humourless = humorless (Am.)
ไม่มีอารมณ์ขัน[mai mi aromkhan] (v, exp) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes  FR: ne pas avoir le sens de l'humour
มีอารมณ์ขัน[mī āromkhan] (v, exp) FR: avoir le sens de l'humour
สำราญ[samrān] (adj) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured  FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
ตลกขบขัน[talok khopkhan] (adj) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny
ตลกหน้าตาย[talok nātāi] (v, exp) FR: être un pince-sans-rire ; pratiquer l'humour à froid ; pratiquer l'ironie à froid

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMOUR HH Y UW1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humour (v) hjˈuːmər (h y uu1 m @ r)
humours (v) hjˈuːməz (h y uu1 m @ z)
humoured (v) hjˈuːməd (h y uu1 m @ d)
humouring (v) hjˈuːmərɪŋ (h y uu1 m @ r i ng)
humourist (n) hjˈuːmərɪst (h y uu1 m @ r i s t)
humouredly (n) hjˈuːmədliː (h y uu1 m @ d l ii)
humourists (n) hjˈuːmərɪsts (h y uu1 m @ r i s t s)
humourless (j) hjˈuːməlɪs (h y uu1 m @ l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おかしみ[okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
ツボる[tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.) [Add to Longdo]
ドライ[dorai] (adj-na,n) dry (esp. as in not wet or as in dry humour); (P) [Add to Longdo]
ヒューモア[hyu-moa] (n) humour [Add to Longdo]
ブラックユーモア[burakkuyu-moa] (n) black humor; black humour [Add to Longdo]
ユーモア(P);ヒューマー[yu-moa (P); hyu-ma-] (n) humor; humour; (P) [Add to Longdo]
ユーモアの感覚[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humour
   n 1: a characteristic (habitual or relatively temporary) state
      of feeling; "whether he praised or cursed me depended on
      his temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn:
      {temper}, {mood}, {humor}, {humour}]
   2: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has
     the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor}, {humour},
     {witticism}, {wittiness}]
   3: (Middle Ages) one of the four fluids in the body whose
     balance was believed to determine your emotional and physical
     state; "the humors are blood and phlegm and yellow and black
     bile" [syn: {humor}, {humour}]
   4: the liquid parts of the body [syn: {liquid body substance},
     {bodily fluid}, {body fluid}, {humor}, {humour}]
   5: the quality of being funny; "I fail to see the humor in it"
     [syn: {humor}, {humour}]
   6: the trait of appreciating (and being able to express) the
     humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't
     survive in the army without a sense of humor" [syn: {humor},
     {humour}, {sense of humor}, {sense of humour}]
   v 1: put into a good mood [syn: {humor}, {humour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top