ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humility

HH Y UW0 M IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humility-, *humility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humility(n) ความอ่อนน้อมถ่อมตน, See also: ความนอบน้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness

English-Thai: Nontri Dictionary
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง Gandhi (1982)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
I wish that everyone, if even for one moment could feel that awe and humility and hope.ฉันต้องการ ที่ทุกคนถ้าแม้หนึ่ง ขณะ Contact (1997)
These past few weeks have left us all with a profound sense of humility in the face of nature's destructive power.เราได้บทเรียนจาก 2-3 สัปดาห์ที่แผ่นมา... ...เราไม่อาจต่อกลอนกับมหันตภัยธรรมชาติ The Day After Tomorrow (2004)
And even then, I fold my hands in humility before you... because we don't believe we are above or beneath any individual.และยิ่งไปกว่านั้น,ผมพนมมือ ด้วยความนอบก่อนคุณ... เพราะเราไม่ได้เชื่อว่า เราสูงกว่าหรือต่ำกว่าใครทั้งนั้น Namastey London (2007)
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา The Mist (2007)
You should see this as a lesson of humility from God, Papa- Videl-พระเจ้าท่านอาจจะให้นี่เป็นบทเรียนก็ได้นะคะคุณพ่อ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Now, he prides himself on his humility and not having to take the credit.เขาเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เลยไม่อยากมีชื่อเสียงนัก Body of Lies (2008)
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า Delicate Things (2010)
I suggest a hint of humility when you're presented to the King.ข้าขอแนะให้ท่านนอบน้อมไว้ เมื่อท่านได้รับการเสนอให้กษัตริย์พิจารณา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I call this a humility check.ฉันเรียกมันว่าการตรวจสอบความอ่อนน้อม Today I Do (2011)
Or do you want me to relive the humility over and over again?หรือนายแค่ต้องการให้ฉันอายเหมือนตอนนั้น Episode #1.17 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humilityLearn humility.
humilityNatural humility.
humilityToo much humility is pride.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความนอบน้อม[khwām nøpnøm] (n) EN: humility

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMILITY HH Y UW0 M IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humility (n) hjˈuːmˈɪlɪtiː (h y uu1 m i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] humility term: my meager gift, #90,059 [Add to Longdo]
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, ] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
恭謙[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
謙虚[けんきょ, kenkyo] (adj-na,n) modesty; humility; (P) [Add to Longdo]
謙譲[けんじょう, kenjou] (adj-na,n) modesty; humility [Add to Longdo]
謙遜(P);謙そん[けんそん, kenson] (adj-na,n,adj-no) humble; humility; modesty; (P) [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]
卑下自慢[ひげじまん, higejiman] (exp) (id) Too much humility is pride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humility
   n 1: a disposition to be humble; a lack of false pride; "not
      everyone regards humility as a virtue" [syn: {humility},
      {humbleness}] [ant: {conceit}, {conceitedness}, {vanity}]
   2: a humble feeling; "he was filled with humility at the sight
     of the Pope" [syn: {humility}, {humbleness}] [ant: {pride},
     {pridefulness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top