ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humiliated

HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T AH0 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humiliated-, *humiliated*, humiliat, humiliate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า Clue (1985)
You just humiliated me in front of half the guys at school!เธอทำให้ฉันขายหน้า ต่อหน้าเพื่อนครึ่งโรงเรียนแล้ว! Hocus Pocus (1993)
I just don't wanna be humiliated again.ฉันไม่อยากเป็น ต่ำต้อยอีกครั้ง In the Name of the Father (1993)
I was so humiliated.ฉันขายหน้ามากๆ The Joy Luck Club (1993)
I feel so humiliated.ผมรู้สึกขายหน้าจัง Junior (1994)
He wanted to save us, and he was crushed and humiliated.ทั้งที่ซาลานอยากช่วยพวกเรา แต่สุดท้าย ถูกขยี้ ถูกฉีกหน้า Wild Reeds (1994)
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
Comrade Li was purged and humiliated.สหายหลี่คือความอัปยส เขาถูกเนรเทศออกจากพรรคไปแล้ว The Red Violin (1998)
Now I'm humiliated, so your work is done here.สัญชาติญาณที่แท้จริงของผมถูกคุณปลุกขึ้นมาแล้ว Latter Days (2003)
I don't even know what to say. I'm humiliated.ฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไง / ฉันถูกบังคับ The Notebook (2004)
But I was humiliated!แต่ฉันถูกทำให้อับอาย Crash (2004)
She's totally depressed and humiliatedแม่ก็หดหู่ แล้วก็ขายขี้หน้าเขาแหละค่ะ Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humiliatedAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
humiliatedHe felt utterly humiliated.
humiliatedHe was humiliated by her.
humiliatedI was never so humiliated in my life.
humiliatedShe failed and felt humiliated.
humiliatedShe felt so humiliated that she couldn't say anything.
humiliatedTo lose face means to be humiliated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMILIATED    HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humiliated    (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪtɪd (h y uu1 m i1 l i ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humiliated
   adj 1: subdued or brought low in condition or status; "brought
       low"; "a broken man"; "his broken spirit" [syn: {broken},
       {crushed}, {humbled}, {humiliated}, {low}]
   2: made to feel uncomfortable because of shame or wounded pride;
     "too embarrassed to say hello to his drunken father on the
     street"; "humiliated that his wife had to go out to work";
     "felt mortified by the comparison with her sister" [syn:
     {embarrassed}, {humiliated}, {mortified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top