ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humbug

HH AH1 M B AH2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humbug-, *humbug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humbug(n) การหลอกลวง, See also: การตบตา, การต้มตุ๋น
humbug(vt) หลอกลวง, See also: ตบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humbug(vt) โกง,ตบตา,เสแสร้ง,หลอก,มีมารยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bah, humbug !หวา,ล้อกันเล่นใช่มั้ยเนี่ย Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Your Majester, I is your humbug servant.ข้าแต่ฝ่าบาท หม่อมคือ ฝ่าบาทรับใช้ พระองค์ The BFG (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ง[klaēng] (v) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug  FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMBUG HH AH1 M B AH2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humbug (v) hˈʌmbʌg (h uh1 m b uh g)
humbugs (v) hˈʌmbʌgz (h uh1 m b uh g z)
humbugged (v) hˈʌmbʌgd (h uh1 m b uh g d)
humbugging (v) hˈʌmbʌgɪŋ (h uh1 m b uh g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humbug {m}hokum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠語[いんご, ingo] (n) (1) secret language; jargon; cant; (2) humbug; (P) [Add to Longdo]
三筋琉球雀鯛[みすじりゅうきゅうすずめだい;ミスジリュウキュウスズメダイ, misujiryuukyuusuzumedai ; misujiryuukyuusuzumedai] (n) (uk) whitetail dascyllus (Dascyllus aruanus, species of damselfish from the Indo- West Pacific); humbug dascyllus; banded dascyllus; white-tailed damselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humbug
   n 1: pretentious or silly talk or writing [syn: {baloney},
      {boloney}, {bilgewater}, {bosh}, {drool}, {humbug},
      {taradiddle}, {tarradiddle}, {tommyrot}, {tosh}, {twaddle}]
   2: communication (written or spoken) intended to deceive [syn:
     {humbug}, {snake oil}]
   3: something intended to deceive; deliberate trickery intended
     to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence}, {dupery},
     {hoax}, {humbug}, {put-on}]
   v 1: trick or deceive

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top