ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hour

AW1 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hour-, *hour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hour(n) ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง, See also: ช่วงเวลาสั้นๆ
hour(n) ชั่วโมง, See also: เวลา
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง, See also: ในแต่ละชั่วโมง
hourglass(n) นาฬิกาทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hour(เอา'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
hour glassนาฬิกาทราย,แก้วบรรจุทรายบอกชั่วโมง
hour handเข็มนาฬิกา
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
hourly(เอา'เออรี) adj. ทุกชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน. adv. ทุกชั่วโมง,แต่ละชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน, Syn. frequently
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
man-hour(แมน'เอาเออะ,แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง,15 นาท'
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
hourglass(n) นาฬิกาทราย
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hour angleมุมชั่วโมง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hours clauseข้อกำหนดจำนวนชั่วโมง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hours of labourชั่วโมงทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hours, officeเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hours of laborเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Hours of labor, Flexibleระบบยืดหยุ่นเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Hours of labor, Staggeredระบบเหลื่อมเวลาทำงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hour5 dollars and 65 cents an hour.
hourAbout an hour's walk brought us to the lake.
hourA day has twenty-four hours.
hourA fast walker can walk six km in an hour.
hourA few hours nap will do you good.
hourAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
hourAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
hourAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
hourAfter supper he studies his lessons for three hours.
hourAfter three hours of discussion we got nowhere.
hourAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
hourAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชม.(clas) hour, Syn. ชั่วโมง
เข็มชั่วโมง(n) hour hand
โมง(n) o'clock, See also: hour, Syn. นาฬิกา
โมง(n) hour, See also: o'clock, Example: ไกด์นัดเจอลูกทัวร์เวลา 7 โมงเช้าที่ลอบบี้ของโรงแรม, Thai Definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน
ยาม(n) time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นาฬิกาทราย(n) sandglass, See also: hourglass, egg timer, Example: ฉันได้นาฬิกาทรายเป็นของขวัญวันเกิด, Count Unit: อัน, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดเวลา ประกอบด้วยกระเปาะแก้ว 2 กระเปาะที่มีรูเล็กๆ ทะลุถึงกัน ข้างในบรรจุทรายที่จะไหลจากกระเปาะหนึ่งไปยังอีกกระเปาะหนึ่งได้หมดพอดีในเวลาที่กำหนดไว้
ชั่วโมง(clas) hour, Example: การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปขอนแก่นโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง, Thai Definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที
ชั่วโมง(n) hour, Example: ชั่วโมงต่อไปเป็นวิชาสัทศาสตร์, Thai Definition: ชั่วระยะเวลา 60 นาที
ทุ่ม(clas) hour (counting from 6 P.M.), Count Unit: ทุ่ม, Thai Definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีสำหรับ 6 ชั่วโมงแรกของกลางคืน ตั้งแต่ 19 นาฬิกา ถึง 24 นาฬิกา เรียกว่า 1 ทุ่ม ถึง 6 ทุ่ม
เข็มสั้น(n) hour hand, Ant. เข็มยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !
ชั่วโมง[chūamōng] (n) EN: hour  FR: heure [f]
ชั่วโมงละ[chūamōng la] (n, exp) EN: per hour ; an hour  FR: de l'heure ; par heure
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[chūamōng la røi kilōmēt] (xp) EN: 100 kilometers an hour  FR: cent kilomètres à l'heure
ชั่วโมงเร่งด่วน[chūamōng rengduan] (n, exp) EN: rush hours  FR: heure de pointe [f]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng] (xp) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [fpl]
ค่าจ้างรายชั่วโมง[khājāng rāichūamōng] (n, exp) EN: hourly wage  FR: salaire horaire [m]
เข้างาน[khao ngān] (v, exp) EN: begin one's office hours ; clock in/on  FR: commencer le travail ; débuter le travail

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUR AW1 ER0
HOUR AW1 R
HOURS AW1 ER0 Z
HOURS AW1 R Z
HOURS' AW1 R Z
HOURLY AW1 R L IY0
HOUR'S AW1 ER0 Z
HOURIHAN AW0 R IY1 HH AA0 N
HOURLONG AW1 R L AO2 NG
HOURIGAN AW1 R IH0 G AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hour (n) ˈauər (au1 @ r)
houri (n) hˈuəʳriː (h u@1 r ii)
hours (n) ˈauəz (au1 @ z)
houris (n) hˈuəʳrɪz (h u@1 r i z)
hourly (j) ˈauəliː (au1 @ l ii)
hourglass (n) ˈauəglaːs (au1 @ g l aa s)
hourglasses (n) ˈauəglaːsɪz (au1 @ g l aa s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小时[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] hour, #480 [Add to Longdo]
钟头[zhōng tóu, ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] hour, #19,013 [Add to Longdo]
钟点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] hour; specified time, #48,368 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsstunde {f}hour of birth; birth; natal hour [Add to Longdo]
Sanduhr {f}hour glass; hourglass [Add to Longdo]
Sterbestunde {f}hour of death [Add to Longdo]
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel {m}hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler {m}hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger {m}hour hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
アフターファイブ[afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours [Add to Longdo]
アワー(P);アウア[awa-(P); aua] (n) hour; (P) [Add to Longdo]
アンコールアワー[anko-ruawa-] (n) encore hour [Add to Longdo]
アンペア時[アンペアじ, anpea ji] (n) ampere hour [Add to Longdo]
オフィスアワー[ofisuawa-] (n) office hours; working day [Add to Longdo]
キロワット時[キロワットじ, kirowatto ji] (n) kWh; kilowatt hour [Add to Longdo]
ショールーム(P);ショウルーム[sho-ru-mu (P); shouru-mu] (n) showroom; (P) [Add to Longdo]
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算記号省略[えんざんきごうしょうりゃく, enzankigoushouryaku] asyndetic [Add to Longdo]
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
[じ, ji] hour [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] abstract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法律[ほうりつ, houritsu] Gesetz, Recht [Add to Longdo]
法隆寺[ほうりゅうじ, houryuuji] (Tempel in Nara) [Add to Longdo]
豊漁[ほうりょう, houryou] guter_Fischfang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hour
   n 1: a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will
      take more than an hour" [syn: {hour}, {hr}, {60 minutes}]
   2: clock time; "the hour is getting late" [syn: {hour}, {time of
     day}]
   3: a special and memorable period; "it was their finest hour"
   4: distance measured by the time taken to cover it; "we live an
     hour from the airport"; "its just 10 minutes away" [syn:
     {hour}, {minute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top