ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horror

HH AO1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horror-, *horror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horror(n) ความหวาดกลัว, See also: ความขยะแขยง, Syn. dread, fear, terror
horror-stricken(adj) ซึ่งตกตะลึง, See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน, Syn. horror-struck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken

English-Thai: Nontri Dictionary
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horror filmsภาพยนตร์เขย่าขวัญ [TU Subject Heading]
Horror in literatureความน่ากลัวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horrorCarol often watches horror movies.
horrorHis story thrilled me with horror.
horrorI couldn't bring myself to see the horror movie again.
horrorI get goose bumps when I see a horror movie.
horrorI have a horror of snakes.
horrorI'm going to see a horror film.
horrorI remember the horror I felt when she screamed.
horrorIsn't my boyfriend terrible? He always takes me to see horror movies, even though he knows I don't like them. I hate it.
horrorJust picture to yourself the horror with which I saw the scene.
horrorMy brother likes horror movies.
horrorMy hair stood on end with horror when I saw the scene.
horrorShe drew back in horror at the sight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพยนตร์สยองขวัญ[phāpphayon sayøngkhwan] (n, exp) EN: horror film  FR: film d'horreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORROR HH AO1 R ER0
HORRORS HH AO1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horror (n) hˈɒrər (h o1 r @ r)
horrors (n) hˈɒrəz (h o1 r @ z)
horror-struck (j) hˈɒrə-strʌk (h o1 r @ - s t r uh k)
horror-stricken (j) hˈɒrə-strɪkən (h o1 r @ - s t r i k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊悚[jīng sǒng, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, / ] horror (movie); thriller, #15,831 [Add to Longdo]
恐怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror [Add to Longdo]
Grauen {n} (vor)horror (of) [Add to Longdo]
Horrorfilm {m}horror film [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Schrecken {m} | Schrecken {pl}horror | horrors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシックホラー[goshikkuhora-] (n) gothic horror [Add to Longdo]
ホラー[hora-] (n) horror; (P) [Add to Longdo]
ホラー映画[ホラーえいが, hora-eiga] (n) horror film; horror movie [Add to Longdo]
モダンホラー;モダン・ホラー[modanhora-; modan . hora-] (n) modern horror [Add to Longdo]
粟立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t,vi) to have gooseflesh (cold or horror) [Add to Longdo]
怪奇映画[かいきえいが, kaikieiga] (n) horror picture [Add to Longdo]
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]
恐怖映画[きょうふえいが, kyoufueiga] (n) horror film [Add to Longdo]
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horror
   n 1: intense and profound fear
   2: something that inspires dislike; something horrible; "the
     painting that others found so beautiful was a horror to him"
   3: intense aversion [syn: {repugnance}, {repulsion},
     {revulsion}, {horror}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top