ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horizontal

HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horizontal-, *horizontal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizontal(adj) ตามแนวนอน, Syn. flush, level, plane, Ant. vertical
horizontally(adv) ในแนวนอน, See also: ในแนวขนาน, Ant. vertically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level, even
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
horizontal axisแกนแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal bone resorptionการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal hemianopia; hemianopia, altitudinalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizontal overlap; overjetการเหลื่อมแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal planeระนาบนอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal plate of palatine boneแผ่นแนวนอนกระดูกเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal positionท่าระดับ, แนวระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
horizontal throw; heaveระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizontal Dischargeการถ่ายขยะแนวนอน, Example: วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
horizontal drainage blankethorizontal drainage blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Horizontal Gene TransferHGT, การถ่ายทอดยีนในแนวราบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horizontal visibilityทัศนวิสัยตามแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Horizontal wind shearลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horizontalIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
horizontalIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ(adj) horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ
กลุ่มแนวนอน(n) horizontal group, Count Unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งงานกันทำ[kān baeng ngān kan tham] (n, exp) EN: horizontal division of labour
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[kān tittø seūsān nai naēonøn] (n, exp) EN: horizontal communication
โครงการพัฒนาแนวราบ[khrōngkān phatthanā naēorāp] (n, exp) EN: horizontal development project
ขวาง[khwāng] (x) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal  FR: à travers ; transversal
กลุ่มแนวนอน[klum naēonøn] (n, exp) EN: horizontal group
แนวนอน[naēonøn] (n) EN: row ; horizontal  FR: ligne [f] ; horizontale [f]
แนวราบ[naēorāp] (x) EN: horizontal ; flat
ในแนวนอน[nai naēonøn] (x) EN: horizontal
ยวบ ๆ[yūap-yūap] (adv) EN: shaking horizontally

CMU English Pronouncing Dictionary
HORIZONTAL HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L
HORIZONTALLY HH AO2 R IH0 Z AA1 N T AH0 L IY0
HORIZONTALLY HH AO0 R IH0 Z AO1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horizontal (j) hˌɒrɪzˈɒntl (h o2 r i z o1 n t l)
horizontally (a) hˌɒrɪzˈɒntəliː (h o2 r i z o1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[héng, ㄏㄥˊ, / ] horizontal; across; (horizontal character stroke), #3,682 [Add to Longdo]
横向[héng xiàng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] horizontal; orthogonal; perpendicular; lateral; crosswise, #10,107 [Add to Longdo]
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally, #39,293 [Add to Longdo]
横线[héng xiàn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] horizontal line; horizontal coordinate line, #54,287 [Add to Longdo]
横坐标[héng zuò biāo, ㄏㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] horizontal coordinate; abscissa, #59,842 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstrich {m}horizontal line [Add to Longdo]
Horizontalablenkplatte {f}x-plate [Add to Longdo]
Horizontalsteuerung {f}horizontal governing [Add to Longdo]
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements [Add to Longdo]
Längsparität {f}horizontal parity [Add to Longdo]
Längsverband {m}horizontal bracing [Add to Longdo]
Lagerfuge {f}horizontal joint [Add to Longdo]
Langlochplatte {f}horizontal core slab [Add to Longdo]
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick [Add to Longdo]
Querformat {n}horizontal format [Add to Longdo]
Querperforation {f}horizontal perforation [Add to Longdo]
Querstrich {m}horizontal line; dash [Add to Longdo]
Rollengewindespindel {f} [techn.]horizontal threaded spindle [Add to Longdo]
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine [Add to Longdo]
Zeichenabstand {m} (in der Zeile)horizontal spacing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホリゾンタル[horizontaru] (adj-f) horizontal [Add to Longdo]
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]
猿渡り;猿渡[さるわたり, saruwatari] (n) (col) (See 雲梯) monkey bars; horizontal ladder [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
横ずれ[よこずれ, yokozure] (n,vs) horizontal friction; strike-slip [Add to Longdo]
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横架材[おうかざい, oukazai] (n) horizontal structural members (beams, girders, etc.) of a building [Add to Longdo]
横軸[よこじく, yokojiku] (n,adj-no) abscissa; horizontal axis [Add to Longdo]
横書き[よこがき, yokogaki] (n) writing horizontally; (P) [Add to Longdo]
横線[おうせん(P);よこせん, ousen (P); yokosen] (n) horizontal line; abscissa; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
横書き[よこがき, yokogaki] horizontal writing [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
水平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horizontal
   adj 1: parallel to or in the plane of the horizon or a base
       line; "a horizontal surface" [ant: {inclined},
       {perpendicular}, {vertical}]
   n 1: something that is oriented horizontally

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top