ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooligan

HH UW1 L IH0 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooligan-, *hooligan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hooligan(n) จิ๊กโก๋, See also: อันธพาล, นักเลง, กุ๊ย, Syn. hoodlum, rowdy, ruffian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian, hoodlum

English-Thai: Nontri Dictionary
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
I'm fine. hooligans couldn't haveไม่เป็นไร พวกอันธพาลไม่สามารถ The Mandalore Plot (2010)
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ? Truly Content (2010)
You can, uh... you can read something a little bit more mature than Hooligan Bear.คุณจะอ่านอะไรที่มีสาระกว่า ฮูลิแกน แบร์ก็ได้นะ The Bod in the Pod (2012)
I'm flummoxed that security is so lax as to allow a bunch of hooligans to delay the production line, even for a second.ฉันสับสนมากที่หน่วยรปภ. อนุญาตให้พวกอันธพาลนี่ มาทำให้การผลิตของเราล่าช้าได้ Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล(n) hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
แก๊งอันธพาล[kaeng anthaphān] (n, exp) EN: gang of hooligans ; criminal gang
นักเลง[naklēng] (n) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave  FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOLIGAN HH UW1 L IH0 G AH0 N
HOOLIGANS HH UW1 L IH0 G AH0 N Z
HOOLIGANISM HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooligan (n) hˈuːlɪgən (h uu1 l i g @ n)
hooligans (n) hˈuːlɪgənz (h uu1 l i g @ n z)
hooliganism (n) hˈuːlɪgənɪzəm (h uu1 l i g @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流里流气[liú li liú qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] hooliganism; rowdyism, #110,670 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hooligan {m}; Rowdy {m} | Hooligans {pl}; Rowdys {pl}hooligan | hooligans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
フーリガン[fu-rigan] (n) hooligan [Add to Longdo]
不良仲間[ふりょうなかま, furyounakama] (n) gang of hoodlums (hooligans); bad company; companion in gang activities [Add to Longdo]
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]
与太者;與太者(oK)[よたもの;よたもん, yotamono ; yotamon] (n) (uk) hooligan; layabout; good-for-nothing; gangster [Add to Longdo]
乱暴者[らんぼうもの, ranboumono] (n) thug; hooligan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hooligan
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top