ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honour

AA1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honour-, *honour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honour(n) เกียรติยศ, See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honour for(phrv) ยกย่อง, See also: ได้รับคำสรรเสริญ, ให้รางวัลกับ
honour with(phrv) ยกย่องด้วย, See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ

English-Thai: Nontri Dictionary
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ขายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honour clauseข้อตกลงโดยเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honour policyกรมธรรม์ด้วยเกียรติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honourEnvy is the companion of honour.
honourHe is what we call an honour student.
honourThat kind of behaviour affects your honour.
honourWe are going to give a welcome meeting in honour of Mr Clark who came to Japan the other day.
honourWith that sort of attitude you'll never get past the honourable-mention prizes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรี(n) honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี(n) honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
ทรงเกียรติ(v) honour, See also: esteem, venerate, adore, Syn. มีเกียรติ, Ant. ไร้เกียรติ, Example: สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง
การเทิดพระเกียรติ(n) honor, See also: honour, worship, esteem, praise, Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ, Example: พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว
น่าภาคภูมิใจ(adj) proud, See also: honour, full of self-esteem, dignified, Example: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
หน้าตา(n) honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
ความเคารพ[khwām khaorop] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; honour  FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติ[kīatti] (n) EN: honour = honor (Am.)  FR: célébrité [f] ; renommée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONOUR AA1 N ER0
HONOUR'S AA1 N ER0 Z
HONOURED AA1 N ER0 D
HONOURARY AA1 N AH0 R EH2 R IY0
HONOURABLE AA1 N ER0 AH0 B AH0 L
HONOURABLY AA1 N ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honour (v) ˈɒnər (o1 n @ r)
honours (v) ˈɒnəz (o1 n @ z)
honoured (v) ˈɒnəd (o1 n @ d)
honouring (v) ˈɒnərɪŋ (o1 n @ r i ng)
honourable (j) ˈɒnərəbl (o1 n @ r @ b l)
honourably (a) ˈɒnərəbliː (o1 n @ r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehre, wem Ehre gebührt.Honour to whom honour is due. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナー[ona-] (n) honor; honour [Add to Longdo]
位階勲等[いかいくんとう, ikaikuntou] (n) court rank and honors; court rank and honours [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour [Add to Longdo]
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
栄辱[えいじょく, eijoku] (n) honor and-or shame (honour) [Add to Longdo]
栄典[えいてん, eiten] (n) honours; honors; ceremony; exercises [Add to Longdo]
栄誉[えいよ, eiyo] (n) honour; honor; (P) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honour
   n 1: the state of being honored [syn: {honor}, {honour},
      {laurels}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]
   2: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
     award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
     {honour}, {laurels}]
   3: the quality of being honorable and having a good name; "a man
     of honor" [syn: {honor}, {honour}] [ant: {dishonor},
     {dishonour}]
   4: a woman's virtue or chastity [syn: {honor}, {honour},
     {purity}, {pureness}]
   v 1: bestow honor or rewards upon; "Today we honor our
      soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action"
      [syn: {honor}, {honour}, {reward}] [ant: {attaint},
      {disgrace}, {dishonor}, {dishonour}, {shame}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]
   3: accept as pay; "we honor checks and drafts" [syn: {honor},
     {honour}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top