ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorary

AA1 N ER0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorary-, *honorary*
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorary(adj) ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ, See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorary degree(n) ปริญญากิตติมศักดิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honoraryGeneral Franks received an honorary knighthood.
honoraryThe college bestowed an honorary degree on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรตินิยม(n) honor (degree), See also: honorary gift, Example: ทางคณะบอกว่าถ้าอยากได้เกียรตินิยม แม้เพียงอันดับสองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่ง, Thai Definition: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ปริญญากิตติมศักดิ์(n) honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai Definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร
กิตติมศักดิ์(adj) honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai Definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิตติมศักดิ์[kittimasak] (adj) EN: honorary  FR: honoraire
ปริญญากิตติมศักดิ์[parinyā kittimasak] (n, exp) EN: honorary degree
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[rātchabandit kittimassak] (n, exp) EN: Honorary Member  FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORARY AA1 N ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorary (j) ˈɒnərəriː (o1 n @ r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehrenmitglied {n}honorary member [Add to Longdo]
Ehrentitel {m}honorary title [Add to Longdo]
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーエスエーシー[bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
尊号[そんごう, songou] (n) honorary title; title of honour; title of honor [Add to Longdo]
尊称[そんしょう, sonshou] (n) honorary title; (P) [Add to Longdo]
名誉会員[めいよかいいん, meiyokaiin] (n) honorary member [Add to Longdo]
名誉会長[めいよかいちょう, meiyokaichou] (n) honorary president [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] (n) honorary citizen [Add to Longdo]
名誉職[めいよしょく, meiyoshoku] (n) honorary position; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorary
   adj 1: given as an honor without the normal duties; "an honorary
       degree"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 homosexual
 
 1. cinsel sapık
 2. cinsel sapıklıkla ilgili, homoseksüel. homesexual'ity homoseksüellik. Hon. (kıs.) Honorable
 3. k.h. honorably, honorary.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top