ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorable

AA1 N ER0 AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorable-, *honorable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorable(adj) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorableHe received an honorable discharge from the army.
honorableHis behavior is always honorable.
honorableI would prefer an honorable death.
honorableYou should do the honorable thing and resign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ(n) honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
รางวัลชมเชย(n) honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count Unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
มีศักดิ์ศรี[mī saksī] (adj) EN: dignified ; honorable
น่าเคารพ[nākhaorop] (adj) EN: respectable ; venerable ; honorable  FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[nānaptheū] (adj) EN: respectable ; estimable ; honorable  FR: estimable ; respectable ; honrable
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious
ภูมิ[phūm] (adj) EN: honorable ; dignified ; respectable  FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest
รางวัลชมเชย[rāngwan chomchoēi] (n, exp) EN: honorable mention
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[than samāchik phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable member

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORABLE AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
玉砕主義[ぎょくさいしゅぎ, gyokusaishugi] (n) the principle of honorable death and no surrender [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) [Add to Longdo]
御顔;お顔[おかお, okao] (n) your (honorable) face (honourable) [Add to Longdo]
御両親;ご両親[ごりょうしん, goryoushin] (n) your (honorable, honourable) parents [Add to Longdo]
三尊仏[さんぞんぶつ, sanzonbutsu] (n) image of the three honorable (honourable) ones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorable
   adj 1: not disposed to cheat or defraud; not deceptive or
       fraudulent; "honest lawyers"; "honest reporting" [syn:
       {honest}, {honorable}] [ant: {dishonest}, {dishonorable}]
   2: worthy of being honored; entitled to honor and respect; "an
     honorable man"; "led an honorable life"; "honorable service
     to his country" [syn: {honorable}, {honourable}] [ant:
     {dishonorable}, {dishonourable}]
   3: adhering to ethical and moral principles; "it seems ethical
     and right"; "followed the only honorable course of action"
     [syn: {ethical}, {honorable}, {honourable}]
   4: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top