ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honor

AA1 N ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honor-, *honor*
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honor(n) เกียรติ, See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honor(n) ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor(vt) เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor(n) ชื่อเสียง
honor(vt) ให้เกียรติ
honorary(adj) ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ, See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorable(adj) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorably(adv) อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honor(n, adv) เป็นเกียรติ
honor roll(n) เกียรตินิยม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I get my hands on the $200000 I'll always honor your memory.ถ้าฉันได้เงิน 200000 เหรียญนั่น... ...จะไม่ลืมพระคุณของนายเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll always honor your memory!ฉันจะไม่ลืมพระคุณนายเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Your Honor when I just asked God to take the stand in that brief moment after I called him, wasn't there a trace of expectation?ท่านที่เคารพ ตอนที่ผมเชิญพระเจ้าให้ขึ้นบัลลังก์ ในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมเชิญท่าน Oh, God! (1977)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
The honor is ours.ผมเองน่ะสิ Gandhi (1982)
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้ Gandhi (1982)
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า *batteries not included (1987)
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี Mannequin (1987)
To honor you, shidoshi.เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณ shidoshi Bloodsport (1988)
To honor you means everything to me.เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหมายความว่าทุกอย่างเพื่อฉัน Bloodsport (1988)
We honor your invitation.เราให้เกียรติเชิญของคุณ Bloodsport (1988)
No shit, you honor his invitation.ไม่มีอึคุณเกียรติเชิญของเขา Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
honorA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
honorA farewell party was held in honor of Mr Smith.
honorA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
honorA farewell party was held in honor of the retiring executive.
honorA good student like Tom brings honor to our class.
honorAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
honorAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
honorA party was held in honor of the visiting writer.
honorA prize was given in honor of the great scientist.
honorA welcome party was held in honor of Mr Jones.
honorDo you honor this credit card?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์ศรี(n) honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
เกียรตินิยม(n) honor (degree), See also: honorary gift, Example: ทางคณะบอกว่าถ้าอยากได้เกียรตินิยม แม้เพียงอันดับสองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่ง, Thai Definition: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
เกียรติยศ(n) honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai Definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์(n) honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai Definition: ฐานะอันมีเกียรติ
ผู้มีเกียรติ(n) honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
รางวัลชมเชย(n) honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count Unit: รางวัล
ปริญญากิตติมศักดิ์(n) honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai Definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร
กิตติมศักดิ์(adj) honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai Definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ
การเทิดพระเกียรติ(n) honor, See also: honour, worship, esteem, praise, Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ, Example: พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว
กองเกียรติยศ(n) honor guard, See also: guard of honour, corps of honour, Example: ทหารตั้งกองเกียรติยศเพื่อต้อนรับพณฯ ท่านนายก, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองทหารหรือตำรวจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญหรือสิ่งอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
ให้เกียรติ[hai kīet] (v, exp) FR: honorer ; rendre hommage
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำนัล[kamnan] (n) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen  FR: demoiselle d'honneur [f]
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ค่าธรรมเนียม[khā thamnīem] (n) EN: fee ; charge ; due ; duty  FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl]
ค่าทนาย[khā thanāi] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees  FR: honoraires d'un avocat [mpl]
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction

CMU English Pronouncing Dictionary
HONOR AA1 N ER0
HONORE AA1 N AH0 R EY2
HONORS AA1 N ER0 Z
HONORA AO0 N AO1 R AH0
HONORE AA1 N ER0
HONORIA AA0 N ER1 IY0 AH0
HONOREE AA0 N ER0 IY1
HONORED AA1 N ER0 D
HONOR'S AA1 N ER0 Z
HONOREES AA0 N ER0 IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorary (j) ˈɒnərəriː (o1 n @ r @ r ii)
honorific (n) ˌɒnərˈɪfɪk (o2 n @ r i1 f i k)
honorarium (n) ˌɒnərˈɛəʳrɪəʳm (o2 n @ r e@1 r i@ m)
honorifics (n) ˌɒnərˈɪfɪks (o2 n @ r i1 f i k s)
honorariums (n) ˌɒnərˈɛəʳrɪəʳmz (o2 n @ r e@1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory, #5,077 [Add to Longdo]
贵宾[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
荣耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] honor; glory, #14,070 [Add to Longdo]
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, / ] honorific title for a Buddhist monk, #18,104 [Add to Longdo]
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ㄨˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts, #20,340 [Add to Longdo]
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, / ] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect, #33,421 [Add to Longdo]
廉耻[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, / ] honor and shame; sense of honour, #42,961 [Add to Longdo]
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, / ] Honoré de Balzac, #56,489 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehre {f}; Ehrung {f} | Ehren {pl}honor [Am.]; honour [Br.] | honors [Am.]; honours [Br.] [Add to Longdo]
Honorant {m}acceptor for honor [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Honorar {n} | Honorare {pl}honorarium | honoraria [Add to Longdo]
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
せられる[serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
になる[ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
稿料[こうりょう, kouryou] Honorar_fuer_ein_Manuskript [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honor
   n 1: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
      award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
      {honour}, {laurels}]
   2: the state of being honored [syn: {honor}, {honour},
     {laurels}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]
   3: the quality of being honorable and having a good name; "a man
     of honor" [syn: {honor}, {honour}] [ant: {dishonor},
     {dishonour}]
   4: a woman's virtue or chastity [syn: {honor}, {honour},
     {purity}, {pureness}]
   v 1: bestow honor or rewards upon; "Today we honor our
      soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action"
      [syn: {honor}, {honour}, {reward}] [ant: {attaint},
      {disgrace}, {dishonor}, {dishonour}, {shame}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]
   3: accept as pay; "we honor checks and drafts" [syn: {honor},
     {honour}] [ant: {dishonor}, {dishonour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top