ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homo

HH OW1 M OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homo-, *homo*
Possible hiragana form: ほも
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, See also: S. homologue, homology

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homo(n) สิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์
homo(n) คนที่รักร่วมเพศ (คำสแลง) (คำหยาบ), Syn. gay, homosexual
homo(prf) เหมือน
homo(sl) ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย
homo(sl) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
homonym(n) คำพ้องรูปหรือคำพ้องเสียง
homogamy(n) การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
homogamy(n) ภาวะที่มีเพศเดียวกัน
homograph(n) คำพ้องรูป
homophone(n) คำพ้องเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homo(โฮ'โม) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภท Primates ซึ่งได้แก่ มนุษย์ ลิง ชะน'และ lemur
homo sapiens(โฮ'โม'เซ'เพียนซฺ) n. มนุษย์ปัจจุบัน, Syn. human being, man
homo-Pref. ดู"เหมือนกัน"
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike, consistent, uniform
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft, isoplastic graft
homoiothermaladj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น.
homologatevt. อนุมัติ,ตกลง,ให้สัตยาบัน.
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
homonym(n) คำพ้องเสียง
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homochlamydeousมีกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homoecious; autoeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamy; isogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityความเป็นแบบเดียวกัน, ภาวะเอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityภาวะเอกพรรณ, ภาวะเอกพันธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homogeneousเป็นแบบเดียวกัน, เอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homocysteineโฮโมซีสเตอีน [TU Subject Heading]
homogeneous flowhomogeneous flow, การไหลแบบเนื้อเดียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว,   ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homogeneous substanceสารเนื้อเดียว, สารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homograftผิวหนังผู้อื่น, [การแพทย์]
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homonymsคำเหมือนรูปหรือเสียง [TU Subject Heading]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย
homophobic(n) พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ
homophony(n) คำพ้องเสียง, คำที่มีเสียงเหมือน, See also: A. polyphony, homophonous

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homoAir and heir are homophones of each other.
homoBetween ourselves, he seems to be a homosexual.
homoConformity is an essential element of our homogeneous community.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ(n) homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count Unit: คน
ตุ๊ด(n) homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai Definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว(n) homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai Definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ(adj) homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
คำพ้อง(n) homonym, See also: homophone, homograph
คำพ้องรูป(n) homograph
คำพ้องเสียง(n) homophone
เป็นเนื้อเดียวกัน(adv) homogeneously, Syn. กลมกลืน, Example: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
รักร่วมเพศ(n) homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[bīengbēn thāng phēt] (adj) EN: homosexual  FR: homosexuel
โฮโม ฮาบิลิส[Hōmō hābilit] (n, prop) EN: Homo habilis  FR: Homo habilis [m]
โฮโมอีเร็คตัส[Hōmō īrektat] (n, prop) EN: Homo erectus  FR: Homo erectus [m]
โฮโมซาเปี้ยน[Hōmō sāpīen] (n, prop) EN: Homo sapiens  FR: Homo sapiens [m] ; l'homme moderne [m]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[kē] (n) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
คำพ้องเสียง[kham phøng sīeng] (n) EN: homophone  FR: homophone [m]
คลุก[khluk] (n) EN: mix ; blend ; stir ; mingle  FR: mélanger ; homogénéiser
ลักเพศ[lakkaphēt] (n) EN: homosexual ; gay  FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMO HH OW1 M OW0
HOMOLA HH AH0 M AA1 L AH0
HOMOLKA HH AH0 M AA1 L K AH0
HOMONYM HH AO1 M AH0 N IH0 M
HOMONYMS HH AO1 M AH0 N IH0 M Z
HOMOGENY HH OW0 M AA1 JH AH0 N IY0
HOMOPHONE HH OW1 M OW0 F OW2 N
HOMOLOGOUS HH AA0 M AA1 L AH0 G AH0 S
HOMOPHOBIA HH OW2 M AH0 F OW1 B IY0 AH0
HOMOZYGOUS HH OW2 M OW0 Z AY1 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homo (n) hˈoumou (h ou1 m ou)
homos (n) hˈoumouz (h ou1 m ou z)
homonym (n) hˈɒmənɪm (h o1 m @ n i m)
homonyms (n) hˈɒmənɪmz (h o1 m @ n i m z)
homograph (n) hˈɒməgraːf (h o1 m @ g r aa f)
homophone (n) hˈɒməfoun (h o1 m @ f ou n)
homophobic (n) hˈouməfˈoubɪk (h ou1 m @ f ou1 b i k)
homoeopath (n) hˈoumiːoupæθ (h ou1 m ii ou p a th)
homogenize (v) hˈəmˈɒʤɪnaɪz (h @1 m o1 jh i n ai z)
homographs (n) hˈɒməgraːfs (h o1 m @ g r aa f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
同源[tóng yuán, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, ] homology (biology); a common origin, #30,086 [Add to Longdo]
均匀性[jūn yún xìng, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] homogeneity, #39,435 [Add to Longdo]
均质[jūn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] homogenous; uniform; homogenized, #48,378 [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person, #50,161 [Add to Longdo]
同音字[tóng yīn zì, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ ㄗˋ, ] homonym (character with exactly the same sound), #90,611 [Add to Longdo]
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] homosexual (positive term), #120,153 [Add to Longdo]
同音词[tóng yīn cí, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ ㄘˊ, / ] homonym (word with exactly the same sound), #127,409 [Add to Longdo]
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: A. heterogen, Syn. gleichartig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Homonym {m} | Homonyme {pl}homonym | homonyms [Add to Longdo]
Homophobie {f}; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia [Add to Longdo]
Homosexuelle {m,f}; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
homogen [math.] {adj}homogeneous [Add to Longdo]
homogen {adv}homogeneously [Add to Longdo]
homogenisieren | homogenisierend | homogenisiert | homogenisiertto homogenize | homogenizing | homogenized | homogenizes [Add to Longdo]
homosexuell {adj}homosexual [Add to Longdo]
homosexuell {adv}homosexually [Add to Longdo]
homolog; ähnlich [med.] {adj}homologous [Add to Longdo]
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
ガールズラブ[ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
コホモロジー[kohomoroji-] (n) {math} cohomology [Add to Longdo]
トリコモナス[torikomonasu] (n) trichomonas (lat [Add to Longdo]
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
同形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形異義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音異義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]
文書文字集合[ぶんしょもじしゅうごう, bunshomojishuugou] document character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homo
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]
   2: any living or extinct member of the family Hominidae
     characterized by superior intelligence, articulate speech,
     and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
     {human}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top