ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homestretch

HH OW1 M S T R EH2 CH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homestretch-, *homestretch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're in the homestretch here.พร้อมกับสถานที่ในการแลกเปลี่ยน Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homestretchThe runners rounded into the homestretch.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMESTRETCH    HH OW1 M S T R EH2 CH

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームストレッチ[, ho-musutorecchi] (n) homestretch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homestretch
   n 1: the end of an enterprise; "they were on the homestretch
      when the computer crashed"
   2: the straight stretch of a racetrack leading to the finish
     line

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top