ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homely

HH OW1 M L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homely-, *homely*, home
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homely(adj) (หน้าตา) เรียบๆ, See also: ไม่สวย, Syn. plain, unappealing, unattractive
homely(adj) เรียบง่าย, See also: สบายๆ ไม่หรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious

English-Thai: Nontri Dictionary
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homelyThe girl was not downright homely.
homelyThe hotel has a homely atmosphere.
homelyWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMELY HH OW1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homely (j) hˈoumliː (h ou1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿多福;お多福[おたふく, otafuku] (n) moon-faced woman; homely woman [Add to Longdo]
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth [Add to Longdo]
御徒面子[おかちめんこ;オカチメンコ, okachimenko ; okachimenko] (n) (uk) (woman's) ugly or homely face; old bag [Add to Longdo]
醜女[しゅうじょ(P);しこめ;ぶおんな;ぶす;ブス, shuujo (P); shikome ; buonna ; busu ; busu] (n,adj-na,adj-no) (1) (ぶす and ブス are very rude) homely woman; plain-looking woman; (2) (しこめ only) female demon; (P) [Add to Longdo]
敦朴;惇朴;惇樸;敦樸[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) honest and homely; simple [Add to Longdo]
番茶も出花[ばんちゃもでばな, banchamodebana] (exp) (abbr) (See 鬼も十八番茶も出花) even a homely girl looks beautiful at the peak of her youth (lit [Add to Longdo]
不細工[ぶさいく, busaiku] (adj-na,n) (1) clumsy (work); (2) plain (e.g. looks); homely; unattractive [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homely
   adj 1: lacking in physical beauty or proportion; "a homely
       child"; "several of the buildings were downright homely";
       "a plain girl with a freckled face" [syn: {homely},
       {plain}]
   2: having a feeling of home; cozy and comfortable; "the homely
     everyday atmosphere"; "a homey little inn" [syn: {homelike},
     {homely}, {homey}, {homy}]
   3: plain and unpretentious; "homely truths"; "letters to his son
     full of homely advice"; "homely fare"
   4: without artificial refinement or elegance; "plain homely
     furniture"; "homely manners"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top