ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hold up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold up-, *hold up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold up(phrv) ยกขึ้น, See also: ยก, พยุง, Syn. be up, keep up, remain up, stay up, stop up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd hold up Fort Knox, and we wouldn't be.เราควรจะไปเที่ยวฟอร์ท น็อกซ์ แต่เราไม่ได้ไป Dark Harbor (1998)
Hold up a second!รอเดี๋ยวสิคุณ Unbreakable (2000)
Could you just hold up those two outfits that Dolce sent over earlier?Could you just hold up those two outfits that Dolce sent over earlier? Maid in Manhattan (2002)
Guys, hold up for a second, all right?ผู้ชายถือขึ้นเป็นครั้งที่สองขวาทั้งหมดหรือไม่ Wrong Turn (2003)
Hey, hold up a minute.เดี๋ยวก่อน ช้าๆ Latter Days (2003)
Hold up there a second.เดี๋ยวรอสักครู่ Madagascar (2005)
Hold up there, Rodeo. Stud duck do the carving' around here.เดี๋ยวก่อน พ่อโคบาล ฉันเอง Brokeback Mountain (2005)
There's no way that could hold up in court.คุณไม่สามารถ ใช้คำพูดนี้ปรักปรำผมในศาล The Longest Yard (2005)
- Yeah. Hold up one second.-จ้า เดี๋ยวรอแป๊บ Just My Luck (2006)
Tell them to hold up for me, all right?- บอกให้พวกเขารอฉันก่อนนะ Peaceful Warrior (2006)
Hold up here, hold up here. Hey, everyone listen to me.หยุด ๆ ทุกคนฟังทางนี้ Rescue Dawn (2006)
Now, hold up a minute, you two.นี่เดี๋ยวหยุดก่อน The Rat (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hold upHold up your hands!
hold upHold up your head, and look at me.
hold upI can't hold up my head before him.
hold up"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
hold upYou must hold up your hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกผ้า(v) roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai Definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ดักรอ(v) hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถก(v) roll up, See also: hold up, pull up, Example: เขาถกกางเกงของเขาขึ้นมาแล้วจึงถกแขนเสื้อขึ้น, Thai Definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
โจง(v) hold up, See also: pull up, Syn. โยงขึ้น, รั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
จี้[jī] (v) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up  FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
หน่วง[nūang] (v) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down  FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
ยกขึ้น[yokkheun] (v) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift  FR: soulever ; enlever
ย่องเบา[yǿngbao] (v) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up  FR: dérober ; cambrioler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage, #3,997 [Add to Longdo]
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, / ] hold up (high); raise up, #15,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールドアップ[ho-rudoappu] (int) (1) Hold up!; Hands up!; (vs) (2) to hold up [Add to Longdo]
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady [Add to Longdo]
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
透かす[すかす, sukasu] (v5s,vt) (1) to look through; (2) to hold up to the light; (3) to make an opening; to leave space; to space (lines); to prune (trees); (4) to fart without making a sound [Add to Longdo]
抱き上げる[だきあげる, dakiageru] (v1,vt) to hold up in one's arms [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hold up
   v 1: be the physical support of; carry the weight of; "The beam
      holds up the roof"; "He supported me with one hand while I
      balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn:
      {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}]
   2: hold up something as an example; hold up one's achievements
     for admiration
   3: cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by
     the bad weather"; "she delayed the work that she didn't want
     to perform" [syn: {delay}, {detain}, {hold up}] [ant:
     {hurry}, {rush}]
   4: rob at gunpoint or by means of some other threat [syn: {hold
     up}, {stick up}]
   5: continue to live through hardship or adversity; "We went
     without water and food for 3 days"; "These superstitions
     survive in the backwaters of America"; "The race car driver
     lived through several very serious accidents"; "how long can
     a person last without food and water?" [syn: {survive},
     {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
     out}]
   6: resist or confront with resistance; "The politician defied
     public opinion"; "The new material withstands even the
     greatest wear and tear"; "The bridge held" [syn: {defy},
     {withstand}, {hold}, {hold up}]
   7: resist or withstand wear, criticism, etc.; "Her shoes won't
     hold up"; "This theory won't hold water" [syn: {stand up},
     {hold up}, {hold water}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top