ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hobble

HH AA1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobble-, *hobble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hobble(n) การกะโผลกกะเผลก, See also: การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
hobble(vi) เดินกะโผลกกะเผลก, See also: เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก, Syn. limp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
hobble(vi) เดินกะเผลก,เดินขาเป๋,พูดตะกุกตะกัก
hobble(vt) ผูก,มัด,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hobbleTom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขยกเขยก(adv) hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
เขยก(v) hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai Definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
กะโผลกกะเผลก(v) hobble, See also: limp, stumble, Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก, Example: จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู, Thai Definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โซเซ(v) stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai Definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
กระย่องกระแย่ง(adv) limp, See also: hobble, Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก, Example: เท้าทั้งสองข้างร้าวระบมด้วยพิษสงของรองเท้าคู่ใหม่ จนเขาต้องเดินกระย่องกระแย่งขึ้นไปบนตึก, Thai Definition: อาการที่ไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเผลก[kaphlēk] (v) EN: limp ; stumble ; hobble  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เขยก[khayēk] (v) EN: hobble ; limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[khayōk] (v) EN: limp ; walk lamely ; hobble  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โซเซ[sōsē] (v) EN: stagger ; hobble ; totter  FR: chanceler ; tituber

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBBLE HH AA1 B AH0 L
HOBBLED HH AA1 B AH0 L D
HOBBLES HH AA1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobble (v) hˈɒbl (h o1 b l)
hobbled (v) hˈɒbld (h o1 b l d)
hobbles (v) hˈɒblz (h o1 b l z)
hobbledehoy (n) hˈɒbldɪhɔɪ (h o1 b l d i h oi)
hobble-skirt (n) hˈɒbl-skɜːʳt (h o1 b l - s k @@ t)
hobbledehoys (n) hˈɒbldɪhɔɪz (h o1 b l d i h oi z)
hobble-skirts (n) hˈɒbl-skɜːʳts (h o1 b l - s k @@ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußfessel {f} (für Pferde)hobble (for horses) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hobble
   n 1: a shackle for the ankles or feet [syn: {fetter}, {hobble}]
   2: the uneven manner of walking that results from an injured leg
     [syn: {hitch}, {hobble}, {limp}]
   v 1: walk impeded by some physical limitation or injury; "The
      old woman hobbles down to the store every day" [syn:
      {limp}, {gimp}, {hobble}, {hitch}]
   2: hamper the action or progress of; "The chairman was hobbled
     by the all-powerful dean"
   3: strap the foreleg and hind leg together on each side (of a
     horse) in order to keep the legs on the same side moving in
     unison; "hobble race horses" [syn: {hopple}, {hobble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top