ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoax

HH OW1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoax-, *hoax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoax(n) การหลอกลวง, Syn. deception, humbug
hoax(vt) หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoax(โฮคซฺ) n.หลอกลวง,สิ่งหลอกลวง,การเล่นตลก. vt. หลอกลวง,เล่นตลก., See also: hoaxer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
hoax(vt) หลอกลวง,เล่นตลก,เล่นกล,มีเล่ห์เหลี่ยม

CMU English Pronouncing Dictionary
HOAX HH OW1 K S
HOAXES HH OW1 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoax (v) hˈouks (h ou1 k s)
hoaxed (v) hˈoukst (h ou1 k s t)
hoaxer (n) hˈouksər (h ou1 k s @ r)
hoaxes (v) hˈouksɪz (h ou1 k s i z)
hoaxers (n) hˈouksəz (h ou1 k s @ z)
hoaxing (v) hˈouksɪŋ (h ou1 k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糗大[qiǔ dà, ㄑㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] hoax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
捏ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax [Add to Longdo]
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone [Add to Longdo]
捏造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n,vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoax
   n 1: something intended to deceive; deliberate trickery intended
      to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence},
      {dupery}, {hoax}, {humbug}, {put-on}]
   v 1: subject to a playful hoax or joke [syn: {hoax}, {pull
      someone's leg}, {play a joke on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top