ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hitherto

HH IH1 DH ER2 T UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hitherto-, *hitherto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hitherto(adv) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, See also: จนบัดนี้, Syn. heretofore, so far, yet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hitherto(ฮิธ'เธอะท) adv. จนกระทั้งเดี๋ยวนี้,จนบัดนี้, Syn. until now
thitherto(ธิธเธอะทู') adv. จนกว่าจะถึงเวลานั้น, Syn. up to that time, until then

English-Thai: Nontri Dictionary
hitherto(adv) มาจนบัดนี้,ก่อนนี้,จนกระทั่งบัดนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hithertoThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles.

CMU English Pronouncing Dictionary
HITHERTO HH IH1 DH ER2 T UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hitherto (a) hˌɪðətˈuː (h i2 dh @ t uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
此れ迄(P);此れまで[これまで, koremade] (n) (uk) hitherto; so far; (P) [Add to Longdo]
此れ迄に;此れまでに[これまでに, koremadeni] (adv) (uk) before now; hitherto [Add to Longdo]
未だ[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na,adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hitherto
   adv 1: used in negative statement to describe a situation that
       has existed up to this point or up to the present time;
       "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet" [syn:
       {so far}, {thus far}, {up to now}, {hitherto},
       {heretofore}, {as yet}, {yet}, {til now}, {until now}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top