ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinterland

HH IH1 N T ER0 L AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinterland-, *hinterland*, hinterlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinterland(n) เขตด้อยความเจริญของประเทศ, See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง, Syn. back country
hinterland(n) ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hinterlandแดนหลังเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
HINTERLAND HH IH1 N T ER0 L AE2 N D
HINTERLANDS HH IH1 N T ER0 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinterland (n) hˈɪntəlænd (h i1 n t @ l a n d)
hinterlands (n) hˈɪntəlændz (h i1 n t @ l a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, ] hinterland; interior; outback, #18,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterland {n}interior; hinterland; backlands; backcountry [Add to Longdo]
Hinterland {n}back-up area [Add to Longdo]
Hinterland {n} | im Hinterlandoutback [Austr.] | in the outback [Add to Longdo]
Hinterland {n}upstate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒンターランド[hinta-rando] (n) hinterland (ger [Add to Longdo]
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P) [Add to Longdo]
後背地[こうはいち, kouhaichi] (n) hinterland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hinterland
      n 1: a remote and undeveloped area [syn: {backwoods}, {back
           country}, {boondocks}, {hinterland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top