ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hind

HH AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hind-, *hind*, hin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hind(adj) ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
hind(n) กวางตัวเมีย
hind(n) ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
Hindi(n) ภาษาฮินดู, See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu(adj) เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ผู้นับถือศาสนาฮินดู
hinder(vi) ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder(vt) ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote
hindmost(adj) หลังที่สุด, See also: สุดท้าย, Syn. hind, posterior, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hindbrain(ไฮนดฺ'เบรน) n. สมองส่วนหลังซึ่งรวมสมองน้อย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
hindi(ฮิน'ดี) n. ภาษาฮินดู
hindmost(ไฮนดฺ'โมสทฺ) adj. หลังที่สุด,สุดท้าย, Syn. hindermost
hindoo(ฮิน'ดู) n., (pl. -doos) ,adj. ดูHindu
hindooism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. Hinduism
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo

English-Thai: Nontri Dictionary
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
hinder(vi, vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]
Hindi languageภาษาฮินดี [TU Subject Heading]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindu lawกฎหมายฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindusชาวฮินดู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hindquarter(n) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hindA sore back hindered me from playing tennis.
hindCows are sacred to Hindus.
hindDevil take the hindmost. [Proverb]
hindDon't hinder me in my work.
hindHe didn't come to help, but to hinder us.
hindHe hindered me in my work.
hindHis ignorance hindered us in our progress.
hindLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
hindNothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
hindNothing will hinder her study.
hindPoor light hindered my reading.
hindShe didn't come on help, but to hinder us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ฮินดู(n) Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai Definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู(n) Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
ปิดกั้น(v) obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ(v) retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai Definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
สุดท้าย(adj) last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
เป็นก้างขวางคอ(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai Definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
พระนารายณ์(n) Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count Unit: องค์, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
กีดกั้น(v) hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai Definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai Definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุพงษ์ เผ่าจินดา[Anuphong Phaojinda] (n, prop) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene  FR: tirer les ficelles
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
เดินตาม[doēntām] (v, exp) EN: walk behind ; follow  FR: suivre ; marcher derrière
โดยไม่เปิดเผย[dōi mai poētphoēi] (x) EN: behind closed doors ; in camera  FR: à huis clos
ฟันซ้อน[fan søn] (n, exp) EN: tooth growing in front/behind another tooth

CMU English Pronouncing Dictionary
HIND HH AY1 N D
HINDI HH IH1 N D IY0
HINDU HH IH1 N D UW2
HINDS HH AY1 N D Z
HINDE HH IH1 N D
HINDER HH IH1 N D ER0
HINDLE HH IH1 N D AH0 L
HINDUS HH IH1 N D UW2 Z
HINDES HH IH1 N D Z
HINDLEY HH IH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hind (n) hˈaɪnd (h ai1 n d)
Hindi (n) hˈɪndiː (h i1 n d ii)
Hindu (n) hˌɪndˈuː (h i2 n d uu1)
hinds (n) hˈaɪndz (h ai1 n d z)
Hindus (n) hˌɪndˈuːz (h i2 n d uu1 z)
hinder (v) hˈɪndər (h i1 n d @ r)
hinders (v) hˈɪndəz (h i1 n d @ z)
Hinduism (n) hˈɪnduːɪzəm (h i1 n d uu i z @ m)
hindered (v) hˈɪndəd (h i1 n d @ d)
hindmost (j) hˈaɪndmoust (h ai1 n d m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct, #9,472 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] hinder; harm, #39,379 [Add to Longdo]
后肢[hòu zhī, ㄏㄡˋ ㄓ, / ] hind legs, #47,478 [Add to Longdo]
印度教[Yìn dù jiào, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion, #51,461 [Add to Longdo]
北印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, / ] Hindi; a north Indian language [Add to Longdo]
印地语[yìn dì yǔ, ㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄩˇ, / ] Hindi (language) [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, ] hinder; resist [Add to Longdo]
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, / ] Hindu Kush mountain range in Afghanistan [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, Syn. der Körperbehinderte
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, Syn. Verwehrung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n}; Hemmnis {n}obstruction [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hindernis {n}check [Add to Longdo]
Hindernis {n}impediment [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n} (für)bar (to) [Add to Longdo]
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight [Add to Longdo]
hinderlichobstructive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
しんどい[shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
するり[sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file [Add to Longdo]
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files [Add to Longdo]
アデノシンデアミナーゼ[adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バースト頻度[バーストひんど, ba-suto hindo] burst frequency [Add to Longdo]
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
使用頻度[しようひんど, shiyouhindo] frequency of use [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
診断[しんだん, shindan] diagnostics [Add to Longdo]
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] diagnostic program [Add to Longdo]
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] diagnostic message [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
差し支え[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]
阻む[はばむ, habamu] hindern, verhindern [Add to Longdo]
阻害[そがい, sogai] Hindernis, Hemmnis [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] Haeufigkeit, Frequenz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hind
   adj 1: located at or near the back of an animal; "back (or hind)
       legs"; "the hinder part of a carcass" [syn: {back(a)},
       {hind(a)}, {hinder(a)}]
   n 1: any of several mostly spotted fishes that resemble groupers
   2: a female deer, especially an adult female red deer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top