ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinayana

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinayana-, *hinayana*
Possible hiragana form: ひなやな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hinayana(n) นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, See also: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา, ชื่
Hinayana(n) หินยาน, See also: เถรวาท, Syn. Theravada

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีนยาน(n) Hinayana, See also: Little Vehicle, Syn. หินยาน, เถรวาท, ทักษิณนิกาย, Ant. มหายาน, Thai Definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิกาย[nikāi Hinayān] (x) EN: Hinayana ; Theravada buddhism  FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小乘[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] Hinayana, the Lesser Vehicle; Buddhism in India before the Mayahana sutras [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小乗[しょうじょう, shoujou] (n) Hinayana (the Lesser Vehicle) [Add to Longdo]
小乗仏教[しょうじょうぶっきょう, shoujoubukkyou] (n) (1) Hinayana Buddhism; (2) (sens) Theravada Buddhism [Add to Longdo]
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism [Add to Longdo]
声聞僧[しょうもんそう, shoumonsou] (n) (arch) Hinayana monk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hinayana
   n 1: a major school of Buddhism teaching personal salvation
      through one's own efforts
   2: an offensive name for the early conservative Theravada
     Buddhism; it died out in India but survived in Sri Lanka and
     was taken from there to other regions of southwestern Asia
     [syn: {Hinayana}, {Hinayana Buddhism}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top