ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high-level

HH AY2 L EH1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-level-, *high-level*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
high-level data lind control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data link control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
high-level languageภาษาระดับสูง, Example: ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียนคำสั่งได้โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างและการทำงานภายในคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูงที่รู้จักกันดีได้แก่ ภาษา C, BASIC, COBOL,FORTRAN, Pascal [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
high-levelFor example, I am in a high-level math class that actually gives me college credits for next year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรสูง(n) high-level consonant, See also: high-class letter, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันได้ 3 เสียง มี 2 รูป คือ ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ เป็นเป็นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท คำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
ระดับสูง[radap sūng] (adj) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking  FR: haut niveau

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGH-LEVEL HH AY2 L EH1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high-level (j) hˈaɪ-lɛvəl (h ai1 - l e v @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höhere Programmiersprachehigh-level language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイレベル[haireberu] (adj-na,n) high-level; (P) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC [Add to Longdo]
ハイレベルレンゲージ[haireberurenge-ji] (n) high-level language [Add to Longdo]
貴職[きしょく, kishoku] (n) you (used in business, government, esp. for high-level people) [Add to Longdo]
高級言語[こうきゅうげんご, koukyuugengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
進学校[しんがくこう, shingakukou] (n) (1) (See 進学) school centred on preparing students to get into university; (2) high-level school a person has entered [Add to Longdo]
仄声[そくせい, sokusei] (n) the three tones of Chinese that exclude the high-level, or first, tone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
高級言語[こうきゅうげんご, koukyuugengo] high-level language [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high-level
   adj 1: at an elevated level in rank or importance; "a high-level
       official"; "a high-level corporate briefing"; "upper-
       level management" [syn: {high-level}, {high-ranking},
       {upper-level}]
   2: occurring at or from a relative high altitude; "high-level
     bombing" [syn: {high-level}, {high-altitude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top