ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hew

HH Y UW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hew-, *hew*
English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, Syn. grand nephew

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew(vt) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew(vi) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hewn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(adj) ซึ่งถูกโค่น, See also: ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn(adj) ซึ่งถูกฟัน, See also: ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด
hew to(phrv) ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ), See also: ปฏิบัติตาม
hew out(phrv) ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
hew down(phrv) โค่น, See also: ตัด, ฟัน, Syn. chop down, hack down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hew(ฮิว) vt.,vi. ผ่า,ฟัน,ตี,แทง,สับ,ตัด,โค่น,ฟาดฟัน
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น,ซึ่งถูกฟาดฟัน
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
nephew(เนฟ'ฟิว) n. หลานชาย
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew

English-Thai: Nontri Dictionary
hew(vt) ฟัน,ตัด,ถาก,หักร้างถางพง,สับ,โค่น,ผ่า
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
chew(vi, vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
grandnephew(n) เหลนชาย
nephew(n) หลานชาย
thews(n) เอ็น,กล้าม,กำลังกาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hewI offered to help her with hew homework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก(v) hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai Definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
โกลน(v) hew roughly into shape, See also: shape roughly, Syn. เกลา, ถาก, Example: ช่างไม้โกลนผิวไม้ให้เรียบ, Thai Definition: เกลาไม้หรือหินทำเป็นรูปเลาๆ ไว้
จาม(v) ax, See also: hew, strike, Syn. ฟัน, Example: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย, Thai Definition: ฟันลงไปเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[bot-eūang] (v) EN: chew the cud  FR: ruminer
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
แจะ[jae] (interj) EN: onomatopoeia from the sound of chewing
จาม[jām] (v) EN: ax ; hew ; strike  FR: trancher ; couper d'un coup
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
ขมิ้นกับปูน[khamin kap pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
เขตราชเทวี[Khēt Rātchathēwī] (n, prop) EN: Ratchathewi district
เคี้ยว[khīo] (v) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate  FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[khīo-eūang] (v) EN: ruminate ; chew the cud  FR: ruminer
ขลิบ[khlip] (v) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew  FR: couper ; tailler ; ourler

CMU English Pronouncing Dictionary
HEW HH Y UW1
HEWN HH Y UW1 N
HEWE HH Y UW1
HEWS HH Y UW1 Z
HEWEY HH Y UW1 IY0
HEWES HH Y UW1 Z
HEWER HH Y UW1 ER0
HEWSON HH Y UW1 S AH0 N
HEWELL HH Y UW1 W EH0 L
HEWING HH Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hew (v) hjˈuː (h y uu1)
hewn (v) hjˈuːn (h y uu1 n)
hews (v) hjˈuːz (h y uu1 z)
hewed (v) hjˈuːd (h y uu1 d)
hewer (n) hjˈuːər (h y uu1 @ r)
hewers (n) hjˈuːəz (h y uu1 @ z)
hewing (v) hjˈuːɪŋ (h y uu1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惠普[huì pǔ, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, ] Hewlett-Packard, #8,736 [Add to Longdo]
休伊特[Xiū yī tè, ㄒㄧㄡ ㄧ ㄊㄜˋ, ] Hewitt, #27,335 [Add to Longdo]
惠普公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Hewlett-Packard; HP, #36,023 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[shaburu] (v5r,vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
カシュー[kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューアップル[kashu-appuru] (n) cashew apple [Add to Longdo]
カシューナッツ[kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]
ガム[gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
サスカチワン[sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hew
   v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
      [syn: {hew}, {hew out}]
   2: strike with an axe; cut down, strike; "hew an oak"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top