ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herumtollen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herumtollen-, *herumtollen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herumtollento caper [Add to Longdo]
Herumtoben {n}; Herumtollen {n}frolic [Add to Longdo]
ausgelassen sein; herumtollen | ist ausgelassento rollick | rollicks [Add to Longdo]
herumalbern; herumtollen; spielen | herumalbernd; herumtollend; spielend | herumgealbert; herumgetollt; gespieltto fool about | fooling about | fooled about [Add to Longdo]
toben; tollen; herumtoben; umhertoben; herumtollen | tobend; tollend; herumtobend; umhertobend; herumtollend | getobt; getollt; herumgetobt; umhergetobt; herumgetolltto frolic (around) | frolicking | frolicked [Add to Longdo]
tollen; herumtollen; herumtoben | tollend | getollt | er/sie tollt | ich/er/sie tollte | er/sie hat/hatte getolltto romp | romping | romped | he/she romps | I/he/she romped | he/she has/had romped [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the time we get back this little fella will be rolling over and fetching sticks.Wenn wir zurück sind, wird dieser kleine Bursche herumtollen und Stöckchen fangen. Judy and the Hyena (1966)
Of course he doesn't want to marry, fooling round on a horse all day with cross bows!Warum sollte er heiraten wollen? Wo er mit der Armbrust herumtollen kann. Armbrust? Three Wishes for Cinderella (1973)
Horse and cross-bows?Herumtollen? Three Wishes for Cinderella (1973)
I want a place where our kids can run around and grow and be free.An einem Ort, wo unsere Kinder frei herumtollen und aufwachsen konnen. The Towering Inferno (1974)
Thus I realized that Lesley and I would be left to frolic here alone.Da begriff ich, dass Leslie und ich an diesem Ort alleine herumtollen konnten. Sophie's Choice (1982)
Look at them frolic like this.Sehen Sie, wie sie herumtollen. My Blue Heaven (1990)
A kid should be free.Jungen müssen herumtollen! The Rescuers Down Under (1990)
We're gonna play and we're gonna romp.Wir werden herumtollen. Change for a Buck (1993)
The quickest way to do that is to prance like the playboy of the western world.Der schnellste Weg... dahin ist, wenn Sie wie ein Playboy herumtollen. The American President (1995)
The Federation. And I couldn't ask for better landlords.Dass zu viele Neuropeptide in meinem Kopf herumtollen. Bar Association (1996)
Throwing themselves about.Wie sie herumtollen. Welcome to the Hellmouth (1997)
Followed by some strenuous fun and frolic in the pool.Und danach emsiges Treiben und Herumtollen im Pool. Gods and Monsters (1998)
What a fine boy.Es stört doch überhaupt nicht, dass die Kinder ein wenig herumtollen. The Emperor and the Assassin (1998)
Are there any engravings I should know about? Frolicking nymphs of some kind?Gab es dort auch Bilder von irgendwelchen herumtollenden Nymphen? Enemies (1999)
Yeah, frolicking little tree sprites, protectors of the forest, always in the company of a satyr.Ja, herumtollende kleine Waldgeister. Beschützer des Waldes, immer in Begleitung eines Satyrs. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
We need to frolic. We need to find our satyr.Wir müssen herumtollen und unseren Satyr finden. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Okay, I would like to frolic too, but I actually have work to do.Ich würde auch gerne herumtollen, aber ich habe einen Job. Nymphs Just Wanna Have Fun (2003)
Frolicking in the lake together.Fröhlich im See herumtollend? Kiss Kiss Bang Bang (2005)
He wants to stay up all night and hang with you.Er würde am liebsten die ganze Nacht mit dir herumtollen. Off the Tracks (2005)
'Now, my dears, said old Mrs Rabbit one morning, 'you may go into the fields or down the lane, 'but don't go into Mr McGregor's garden.'Meine Lieben, sagte Frau Hase morgens. "Ihr könnt herumtollen! Geht nicht in den Garten von Herrn Gregor." Miss Potter (2006)
But Miss Lydia, I am sure, would have him cavorting about the house like a fawn.Er ist ziemlich stämmig. Aber für Miss Lydia, da bin ich mir sicher, würde er im Haus herumtollen wie ein Faun. Episode #1.3 (2008)
Last year, I found one of them cavorting with a G.I. Joe.Letztes Jahr erwischte ich eine beim Herumtollen mit einem G.I. Joe. Zoo or False (2010)
Your privates getting sandblasted So they shine like a bowling trophy. You done?In den Wellen herumtollen, die Geschlechtsteile werden sandgestrahlt und glänzen wie Bowling-Trophäen. Finding Out (2010)
He's a creation of A.A. Milne, who, reputedly, also liked a good romp on the beach.Er ist eine Schöpfung von A.A. Milne, der ebenso, angeblich, das Herumtollen am Strand mochte. Patriot Down (2010)
Sort of lark about?Lustig herumtollen? One Day (2011)
He knew his mind would never again be free to romp like the mind of God.Er wusste, sein Geist würde nie wieder frei herumtollen können wie der von Gott. The Great Gatsby (2013)
I want them playing all around me, one in my arms two on my back, and another four on the ground besides me.Sie sollen um mich herumtollen, eines auf meinem Arm, zwei auf meinem Rücken und vier weitere am Boden neben mir. Saving General Yang (2013)
No longer, it seems. What'd he do?Dieser Wichtelzwerg, dieser Schwanzlutscher, soll nie wieder herumtollen. The Peace of Edmund Reid (2014)
Maybe our children will romp around on them someday.Vielleicht werden unsere Kinder einen Tages auf denen herumtollen. Curtain Call (2015)
Since when did you become such a priggish scold when it comes to frolicking between the sheets?Seit wann bist du so ein zänkisches Weib, wenn es um das Herumtollen zwischen den Laken geht? Useful Occupations and Deceptions (2016)
I promise you, one day, years from now, we're gonna be sipping limoncello on the patio of my new Lake Como estate, watching your kids run around, assuming you can still have kids...Ich verspreche dir, eines Tages, in ferner Zukunft, werden wir auf der Veranda meines neuen Anwesens am Comer See sitzen, Limonade schlürfen, sehen deinen Kindern beim Herumtollen zu, vorausgesetzt, du kannst noch Kinder bekommen... Salivation Army (2016)
That's from all the running around.Das kommt vom Herumtollen. Sie ist ganz erhitzt. Heidi and Peter (1955)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top