ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermit

HH ER1 M AH0 T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermit-, *hermit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse
hermitage[N] อาศรม, See also: สำนักฤๅษี
hermit crab[N] ปูเสฉวน, See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
hermit crabปูเสฉวน

English-Thai: Nontri Dictionary
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crazy old biddy... hiding herself away like some hermit!ยายประสาทคนนั้น... ซ่อนตัวเองไว้อย่างกับฤาษีแหน่ะ ! Millennium Actress (2001)
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
I've been a hermit lately, too.ผมก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน Map 1213 (2006)
And, what, be like you, a hermit?คุณอย่าได้สิ้นหวัง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
But without your weapon, you're nothing but a lonely hermit.ถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็เป็นได้แค่ฤาษี The Forbidden Kingdom (2008)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
I don't hate people. I'm not exactly a hermit.ผมไม่ได้เกลียดผู้คน ไม่เชิงว่าผมสันโดษ Up in the Air (2009)
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ Haunted (2009)
All saints on north hermitage.เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้) Melbourne (2010)
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี Exile on Main St. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hermitThe hermit lived in a wooden hut.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
คากรอง[N] hermit's dress, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้า
ปะขาว[N] ascetic, See also: hermit, Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว, Example: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า, Count unit: ตน, คน, Thai definition: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ปูเสฉวน[N] hermit crab, Example: เพื่อนๆ ของเธอจับปูเสฉวนใส่ถุงพลาสติกมาหลายตัว, Count unit: ตัว
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
อาศรม[N] hermitage, Example: ธิดานาคอับอาย และเกรงว่าเรื่องจะไปถึงหูบิดา จึงคิดที่จะสังหารดาบสทั้งสี่ เมื่อไปถึงอาศรม, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของนักพรต
อายัน[N] ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
อิสิ[N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช
ดาบส[N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ธชี[N] hermit, See also: priest, Syn. นักบวช, ทชี, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit   
มุนี[n.] (munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]
ฤษี = ฤาษี[n.] (reusī = reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse   FR: ascète [m]
ฤาษีใหญ่[n. exp.] (reūsī yai) EN: great hermit   
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab   FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMIT    HH ER1 M AH0 T
HERMITS    HH ER1 M AH0 T S
HERMITAGE    HH ER1 M AH0 T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermit    (n) hˈɜːʴmɪt (h @@1 m i t)
hermits    (n) hˈɜːʴmɪts (h @@1 m i t s)
hermitage    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤ (h @@1 m i t i jh)
hermitages    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤɪz (h @@1 m i t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐士[yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] hermit, #44,838 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hermite-Interpolation {f} [math.]Hermite interpolation [Add to Longdo]
Hermite-Polynom {n} [math.]Hermite polynomial [Add to Longdo]
Einsiedlerdrossel {f} [ornith.]Hermit Thrush (Catharus guttatus) [Add to Longdo]
Waldrapp {m} [ornith.]Hermit Ibis [Add to Longdo]
Einsiedelwaldsänger {m} [ornith.]Hermit Warbler [Add to Longdo]
Einsiedlerkrebs {m} [zool.]hermit crab [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
庵室[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat [Add to Longdo]
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
隠士[いんし, inshi] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
隠者[いんじゃ, inja] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermit
   n 1: one retired from society for religious reasons [syn:
      {anchorite}, {hermit}]
   2: one who lives in solitude [syn: {hermit}, {recluse},
     {solitary}, {solitudinarian}, {troglodyte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top