ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herbal

ER1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbal-, *herbal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herbal(adj) เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal(n) หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal remediesยาสมุนไพร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbalJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาสมุนไพร(n) herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[būa bok] (n) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้ายาดอง[lao yā døng] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
นวดสมุนไพร[nūat samunphrai] (n, exp) EN: herbal massage  FR: massage aux plantes [m]
ยาดอง[yā døng] (n) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication  FR: infusion
ยาจีน[yā jīn] (n, exp) EN: Chinese herbal medicine  FR: phytothérapie chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBAL ER1 B AH0 L
HERBAL HH ER1 B AH0 L
HERBALIST HH ER1 B AH0 L IH2 S T
HERBALIST ER1 B AH0 L IH2 S T
HERBALIFE HH ER1 B AH0 L AY2 F
HERBALIFE ER1 B AH0 L AY2 F
HERBALISTS ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALISTS HH ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALISTS' HH ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALIST'S HH ER1 B AH0 L IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herbal (j) hˈɜːʳbl (h @@1 b l)
herbalist (n) hˈɜːʳbəlɪst (h @@1 b @ l i s t)
herbalists (n) hˈɜːʳbəlɪsts (h @@1 b @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草药[cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] herbal medicine, #26,142 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kräuterkunde {f}herbal lore [Add to Longdo]
Phytopharmaka {pl}herbal medicines [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal(n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウコン茶;うこん茶[ウコンちゃ(ウコン茶);うこんちゃ(うこん茶), ukon cha ( ukon cha ); ukoncha ( ukon cha )] (n) turmeric herbal tea [Add to Longdo]
漢方医[かんぽうい, kanpoui] (n) doctor of Chinese (herbal) medicine [Add to Longdo]
漢方薬[かんぽうやく, kanpouyaku] (n) herbal medicine; (P) [Add to Longdo]
漢薬[かんやく, kanyaku] (n) (See 漢方薬・かんぽうやく) Chinese medicine; herbal medicine [Add to Longdo]
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc. [Add to Longdo]
赤芽柏[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine) [Add to Longdo]
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms [Add to Longdo]
薬草療法[やくそうりょうほう, yakusouryouhou] (n) herbal therapy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herbal
   adj 1: of or relating to herbs; "herbal tea, herbal medicine"
   n 1: tea-like drink made of leaves of various herbs [syn: {herb
      tea}, {herbal tea}, {herbal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top