ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herald

HH EH1 R AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herald-, *herald*, heral
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herald(vt) ป่าวประกาศ, See also: ประโคมข่าว, Syn. announce, proclaim
herald(n) ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
heraldry(เฮอ'เริลดฺรี) n. ตราประจำตระกูล,เครื่องอิสริยาภรณ์ของทหาร., See also: heraldist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
herald(vt) แจ้งข่าว,ประกาศ,แถลง
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heraldHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกริ่น(v) herald, See also: pre-announce, hint, assume, imply, Example: ราษฎรได้ร่วมใจกันเกริ่นถึงความปรารถนา ที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นเป็น มหาราช มานานแล้ว, Thai Definition: บอกเป็นนัยให้รู้ล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adj) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected  FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
ผู้ส่งข่าว[phūsongkhāo] (n) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[phū song sān] (n, exp) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m]
ซ้าย[sāi] (adj) EN: left ; left hand side  FR: gauche ; senestre (hérald.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERALD HH EH1 R AH0 L D
HERALDS HH EH1 R AH0 L D Z
HERALD'S HH EH1 R AH0 L D Z
HERALDED HH EH1 R AH0 L D IH0 D
HERALDIC HH EH0 R AE1 L D IH0 K
HERALDRY HH EH1 R AH0 L D R IY0
HERALDING HH EH1 R AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herald (v) hˈɛrəld (h e1 r @ l d)
heralds (v) hˈɛrəldz (h e1 r @ l d z)
heralded (v) hˈɛrəldɪd (h e1 r @ l d i d)
heraldic (j) hˈɛrˈældɪk (h e1 r a1 l d i k)
heraldry (n) hˈɛrəldriː (h e1 r @ l d r ii)
heralding (v) hˈɛrəldɪŋ (h e1 r @ l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先锋[xiān fēng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] herald; pioneer, #7,122 [Add to Longdo]
报晓[bào xiǎo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] herald the break of day, #78,419 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
heraldisch {adj}heraldic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘラルド[herarudo] (n) herald; (P) [Add to Longdo]
警蹕[けいひつ;けいひち(ok), keihitsu ; keihichi (ok)] (n) heralding [Add to Longdo]
山形紋[やまがたもん, yamagatamon] (n) (See 山形袖章) chevron (in heraldry) [Add to Longdo]
触れ込む[ふれこむ, furekomu] (v5m,vt) to announce; to pretend to be; to pass off for; to pose as; to herald [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P) [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
双頭の鷲[そうとうのわし, soutounowashi] (n) double-headed eagle (symbol of heraldry) [Add to Longdo]
伝令者[でんれいしゃ, denreisha] (n) herald; orderly; messenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herald
   n 1: (formal) a person who announces important news; "the
      chieftain had a herald who announced his arrival with a
      trumpet" [syn: {herald}, {trumpeter}]
   2: something that precedes and indicates the approach of
     something or someone [syn: {harbinger}, {forerunner},
     {predecessor}, {herald}, {precursor}]
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]
   2: praise vociferously; "The critics hailed the young pianist as
     a new Rubinstein" [syn: {acclaim}, {hail}, {herald}]
   3: greet enthusiastically or joyfully [syn: {hail}, {herald}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top