ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helper

HH EH1 L P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helper-, *helper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helper(n) ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: คนที่ช่วยเหลือ, Syn. assistant, assister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide

English-Thai: Nontri Dictionary
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helperFor four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขนขวา(n) efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้สนับสนุน(n) supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
เส้นสาย(n) supporter, See also: helper, Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกมือ[lūk meū] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้รับใช้[phūrapchai] (n) EN: servant ; domestic helper  FR: serviteur [m] ; domestique [m]
ผู้ยุยง[phū yuyong] EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter
อุปการี[uppakārī] (n) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor  FR: bienfaiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HELPER HH EH1 L P ER0
HELPERS HH EH1 L P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helper (n) hˈɛlpər (h e1 l p @ r)
helpers (n) hˈɛlpəz (h e1 l p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ, / ] helper; assistant, #16,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helfer {m}; Gehilfe {m}; Helferin {f}; Gehilfin {f} | Helfer {pl}; Gehilfen {pl}helper | helpers [Add to Longdo]
Knecht Ruprecht {m}; Krampus [Ös.]helper to St.Nicholas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]
ヘルパー[herupa-] (n) helper; (P) [Add to Longdo]
ヘルパーT細胞[ヘルパーティーさいぼう, herupa-tei-saibou] (n) helper T cell; helper cell [Add to Longdo]
ヘルパーアプリケーション[herupa-apurike-shon] (n) {comp} helper application [Add to Longdo]
ヘルパー細胞[ヘルパーさいぼう, herupa-saibou] (n) (obsc) (See ヘルパーT細胞) helper cell; helper T cell [Add to Longdo]
ヘルパプログラム[herupapuroguramu] (n) {comp} helper program [Add to Longdo]
ホームヘルパー[ho-muherupa-] (n) home helper; (P) [Add to Longdo]
家事手伝い[かじてつだい, kajitetsudai] (n) domestic help; domestic helper; domestic servant; maid [Add to Longdo]
介添え[かいぞえ, kaizoe] (n,vs) helper; assistant; second [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helper
   n 1: a person who contributes to the fulfillment of a need or
      furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
      assistant"; "they hired additional help to finish the work"
      [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]
   2: a person who helps people or institutions (especially with
     financial help) [syn: {benefactor}, {helper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top