ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heighten

HH AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heighten-, *heighten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heighten(vt) เพิ่ม, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. augment, enlarge, expand, Ant. diminish, lessen, reduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance

English-Thai: Nontri Dictionary
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIGHTEN HH AY1 T AH0 N
HEIGHTENS HH AY1 T AH0 N Z
HEIGHTENED HH AY1 T AH0 N D
HEIGHTENING HH AY1 T AH0 N IH0 NG
HEIGHTENING HH AY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heighten (v) hˈaɪtn (h ai1 t n)
heightens (v) hˈaɪtnz (h ai1 t n z)
heightened (v) hˈaɪtnd (h ai1 t n d)
heightening (v) hˈaɪtnɪŋ (h ai1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, ] heighten; raise up, #6,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength [Add to Longdo]
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
深める[ふかめる, fukameru] (v1,vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heighten
   v 1: become more extreme; "The tension heightened" [syn:
      {heighten}, {rise}]
   2: make more extreme; raise in quantity, degree, or intensity;
     "heightened interest"
   3: increase; "This will enhance your enjoyment"; "heighten the
     tension" [syn: {enhance}, {heighten}, {raise}]
   4: increase the height of; "The athletes kept jumping over the
     steadily heightened bars"
   5: make (one's senses) more acute; "This drug will sharpen your
     vision" [syn: {sharpen}, {heighten}]
   6: make more intense, stronger, or more marked; "The efforts
     were intensified", "Her rudeness intensified his dislike for
     her"; "Pot smokers claim it heightens their awareness"; "This
     event only deepened my convictions" [syn: {intensify},
     {compound}, {heighten}, {deepen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top