ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedge

HH EH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedge-, *hedge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedge(n) เครื่องล้อม, See also: เครื่องกั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. barrier
hedge(vt) นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่, See also: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge(n) แนวพุ่มไม้, See also: แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
hedge against(phrv) ป้องกัน, See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
hedge about with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge around with
hedge one's bets(idm) ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
hedge round with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge about
hedge around with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. hedge about with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
hedgehop(เฮดจฺ'ฮอพ) vi. บินต่ำมาก, See also: hedgehopper n.
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
hedge(vt) ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,ทำรั้ว
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) รั้วกั้น,รั้วต้นไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hedge(n, vi) [Linguistics: Pragmatics] n. คำบ่งชี้ความไม่แน่ใจ คำบ่งชี้การพูดออกตัว การพูดออกตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประพจน์เพื่อป้องกันตัวของผู้พูดในกรณีที่พูดผิด ไม่มั่นใจ เช่น วันนี้ฝนอาจจะตก คำว่า อาจจะ คือ hedge ชนิดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าผู้พูดมีความไม่มั่นใจ มีความกำกวม ซึ่งฝนจะตกหรือไม่ตกผู้พูดก็ไม่ได้พูดผิด เพราะคำว่า อาจจะ มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิด 50/50 v. พูดออกตัว พูดกำกวม พูดป้องกันตัว, See also: softener, downtoner, understatement, weakener, tentativeness, stance m, Syn. mitigator

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hedgeA hedge between keeps friendship green.
hedgeHe felt hedged in with rules.
hedgeHe jumped over the hedge.
hedgeI walked along a lane bordered with hedgerows.
hedgeThe cat crept under the hedge.
hedgeThe cat got through the hedge.
hedgeThe grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.
hedgeThe path is bordered with hedges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[køngthun pǿngkan khwām sīeng] (n, exp) EN: Hedge Fubd
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
เม่น[men] (n) EN: porcupine ; hedgehog  FR: porc-épic [m] ; hérisson [m]
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[ngoen longthun pheūa kān kengkamrai] (n, exp) EN: hedge fund
ไผ่เลี้ยง[phai līeng] (n, exp) EN: Hedge bamboo
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[phīseūa fā phum khøp pīk jāng] (n, exp) EN: Pale Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[phīseūa fā phum klāng pīk khāo] (n, exp) EN: White-banded Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[phīseūa fā phum limbātā] (n, exp) EN: Plain Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา[phīseūa fā phum thammadā] (n, exp) EN: Common Hedge Blue
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEDGE HH EH1 JH
HEDGER HH EH1 JH ER0
HEDGES HH EH1 JH IH0 Z
HEDGED HH EH1 JH D
HEDGERS HH EH1 JH ER0 Z
HEDGEHOG HH EH1 JH HH AA2 G
HEDGEHOGS HH EH1 JH HH AA2 G Z
HEDGEPETH HH EH1 JH IH0 P EH0 TH
HEDGECOCK HH EH1 JH K AA2 K
HEDGEPATH HH EH1 JH P AE2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedge (v) hˈɛʤ (h e1 jh)
hedged (v) hˈɛʤd (h e1 jh d)
hedges (v) hˈɛʤɪz (h e1 jh i z)
hedgehog (n) hˈɛʤhɒg (h e1 jh h o g)
hedgehop (v) hˈɛʤhɒp (h e1 jh h o p)
hedgerow (n) hˈɛʤrou (h e1 jh r ou)
Hedge End (n) hˌɛʤ-ˈɛnd (h e2 jh - e1 n d)
hedgehogs (n) hˈɛʤhɒgz (h e1 jh h o g z)
hedgehops (v) hˈɛʤhɒps (h e1 jh h o p s)
hedgerows (n) hˈɛʤrouz (h e1 jh r ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ, / ] hedgehog, #22,901 [Add to Longdo]
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, / ] hedge; fence; (fig.) barrier, #59,009 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] hedgehog (family Erinaceidae), #101,610 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] hedge, #691,646 [Add to Longdo]
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] hedge fund [Add to Longdo]
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] hedge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecke {f} | Hecken {pl}hedge | hedges [Add to Longdo]
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Schutzklausel {f}hedge clause [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m} | Winkeladvokaten {pl}hedge lawyer | hedge lawyers [Add to Longdo]
Heckenbraunelle {f} [ornith.]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
ヘッジ[hejji] (n) hedge; (P) [Add to Longdo]
ヘッジファンド[hejjifando] (n) hedge fund [Add to Longdo]
ヘッジホッグ[hejjihoggu] (n) hedgehog [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
リスクヘッジ[risukuhejji] (n) risk hedge [Add to Longdo]
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge [Add to Longdo]
垣根[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P) [Add to Longdo]
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hedge
   n 1: a fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes
      [syn: {hedge}, {hedgerow}]
   2: any technique designed to reduce or eliminate financial risk;
     for example, taking two positions that will offset each other
     if prices change [syn: {hedge}, {hedging}]
   3: an intentionally noncommittal or ambiguous statement; "when
     you say `maybe' you are just hedging" [syn: {hedge},
     {hedging}]
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: hinder or restrict with or as if with a hedge; "The animals
     were hedged in"
   3: enclose or bound in with or as it with a hedge or hedges;
     "hedge the property" [syn: {hedge}, {hedge in}]
   4: minimize loss or risk; "diversify your financial portfolio to
     hedge price risks"; "hedge your bets"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top