ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hector

HH EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hector-, *hector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hector(vt) ข่มขู่, See also: พูดพาลใส่, Syn. bluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก

English-Thai: Nontri Dictionary
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน(v) bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai Definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มเหง[khomhēng] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse  FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[khomhēngkhanēngrāi] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
รังแก[rangkaē] (v, exp) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener

CMU English Pronouncing Dictionary
HECTOR HH EH1 K T ER0
HECTOR'S HH EH1 K T ER0 Z
HECTORING HH EH1 K T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hector (v) hˈɛktər (h e1 k t @ r)
hectors (v) hˈɛktəz (h e1 k t @ z)
hectored (v) hˈɛktəd (h e1 k t @ d)
hectoring (v) hˈɛktərɪŋ (h e1 k t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃克托[Āi kè tuō, ㄞ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, ] Hector (name), #349,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori) [Add to Longdo]
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hector
   n 1: (Greek mythology) a mythical Trojan who was killed by
      Achilles during the Trojan War
   v 1: be bossy towards; "Her big brother always bullied her when
      she was young" [syn: {strong-arm}, {bully}, {browbeat},
      {bullyrag}, {ballyrag}, {boss around}, {hector}, {push
      around}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top