ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heave

HH IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heave-, *heave*
Possible hiragana form: へあう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
heave(vt, slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position., See also: vomit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heave(vt) ทุ่ม, See also: เหวี่ยง
heave(vt) ลาก, See also: ชัก, ดึง, สาว, Syn. drag, haul, pull, Ant. nudge, push, shove
heaven(n) สวรรค์, See also: สรวงสวรรค์, Syn. empyrean, paradise, nirvana, Ant. hell, inferno, underworld
heave at(phrv) ชัก, See also: ดึง, สาว, ลาก
heave on(phrv) ชัก, See also: ดึง, สาว, ลาก
heave up(phrv) ลากขึ้นมา, See also: กู้ขึ้นมา
heavenly(adj) ที่วิเศษ, See also: ที่เยี่ยมยอด, Syn. delightful, splendid, sublime, Ant. average, ordinary, terrible
heave short(phrv) ถอนสมอ (การแล่นเรือ), See also: ดึงสมอขึ้น
heave in sight(phrv) ปรากฏขึ้น, See also: โผล่ให้เห็น, โผล่มา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์, ความสุขที่สุด, สถานที่สุขที่สุด, สุขาวดี, Syn. paradise, blisss, ecstasy
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful, sublime
heavenly cityดูNew Jerusalem
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
heavenwardsadv. ไปสู่สวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
heave(vt) ยกขึ้น,ชัก,สาว,ดึง,ลาก,โยน
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj, adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
sheave(vt) เก็บ,มัด,รวบรวม,ทำให้เป็นฟ่อน
upheave(vt) ยกสูงขึ้น,ยกระดับขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heave; horizontal throwระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heaveA man can receive only what is given to him from heaven.
heaveAstronomy is the science of heavenly bodies.
heaveFor the love of Heaven.
heaveGod created the heaven and the earth.
heaveGod is the creator. Heaven and Earth and people and everything apart from God are created.
heaveHeaven is under our feet as well as over our heads.
heaveHeaven knows we've done everything we can.
heaveHeaven knows why.
heaveHeaven or Hell.
heaveHeaven's vengeance is slow but sure.
heaveHe was a great authority on astronomy, or the science of the heavenly bodies.
heaveHis soul was in heaven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรวงสวรรค์(n) heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, Ant. นรก, Count Unit: แห่ง
สวรรค์(n) heaven, See also: paradise, Syn. สรวงสวรรค์, Ant. นรก, Count Unit: แห่ง
สุคติ(n) heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai Definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สรวงสวรรค์(n) heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก, Ant. นรก, Example: คนดีย่อมไปเกิดในสรวงสวรรค์, Thai Definition: แดนอันมีสุข เป็นที่อยู่ของผู้ทำความดี
สวรรค์(n) heaven, See also: paradise, Syn. เมืองฟ้า, Ant. นรก, Example: ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจ้าบนสวรรค์คอยดูแลทุกข์สุขให้แก่มนุษย์, Thai Definition: โลกของเทวดา
พุทโธ่(int) alas, See also: heaven! Oh my! Gosh!, My goodness, Syn. อพิโธ่, โธ่, โถ, พุทโธ่พุทถัง, Example: แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารเวทนา
ฟ้า(n) heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai Definition: โลกของเทวดา
วิมาน(n) paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai Definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขาวดี(n) paradise, See also: heaven, Eden, Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี, Example: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
สุราลัย(n) heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai Definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[awatān] (n) EN: be reincarnated ; descend from heaven  FR: s'incarner
ดาวดึงส์[dāodeung] (n) EN: second heaven where Indra dwells
ดุสิต[dusit] (x) EN: the fourth heaven
ฟ้า[fā] (n) EN: sky ; heaven ; air  FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าดิน[fā-din] (n) EN: Heaven and Earth
แห่งสวรรค์[haeng sawan] (adj) EN: heavenly  FR: céleste
ลาก[lāk] (v) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave  FR: tirer ; traîner ; remorquer
มัด[mat] (n) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]  FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
รอก[røk] (n) EN: pulley ; tackle ; sheave  FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]
สวรรค์[sawan] (n) EN: paradise ; heaven  FR: paradis [m] ; cieux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVE HH IY1 V
HEAVED HH IY1 V D
HEAVEN HH EH1 V AH0 N
HEAVES HH IY1 V Z
HEAVEY HH IY1 V IY0
HEAVENS HH EH1 V AH0 N Z
HEAVEN'S HH EH1 V AH0 N Z
HEAVENER HH EH1 V AH0 N ER0
HEAVENLY HH EH1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heave (v) hˈiːv (h ii1 v)
heaved (v) hˈiːvd (h ii1 v d)
heaven (n) hˈɛvn (h e1 v n)
heaves (v) hˈiːvz (h ii1 v z)
heavens (n) hˈɛvnz (h e1 v n z)
heavenly (j) hˈɛvnliː (h e1 v n l ii)
heavensent (j) hˈɛvnsɛnt (h e1 v n s e n t)
heavenward (j) hˈɛvnwəd (h e1 v n w @ d)
heavenwards (j) hˈɛvnwədz (h e1 v n w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天地[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] heaven and earth; the world, #5,348 [Add to Longdo]
举起[jǔ qǐ, ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ, / ] heave; lift; uphold, #8,238 [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away, #8,454 [Add to Longdo]
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, ] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty, #24,604 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] heaven, #29,241 [Add to Longdo]
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, ] Heavens!; My goodness!, #34,437 [Add to Longdo]
唉声叹气[āi shēng tàn qì, ㄞ ㄕㄥ ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] heave deep sighs; sigh in despair, #48,115 [Add to Longdo]
天父[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] Heavenly Father, #61,859 [Add to Longdo]
天晓得[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] Heaven knows!, #71,878 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hau ruck!Heave ho! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいやっ;えいや[eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
えんさかほい[ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
したり[shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
しゃくり上げる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
どっこい[dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
やっとこまかせ;やっとまかせ[yattokomakase ; yattomakase] (int) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heave
   n 1: an upward movement (especially a rhythmical rising and
      falling); "the heaving of waves on a rough sea" [syn:
      {heave}, {heaving}]
   2: (geology) a horizontal dislocation
   3: the act of lifting something with great effort [syn: {heave},
     {heaving}]
   4: an involuntary spasm of ineffectual vomiting; "a bad case of
     the heaves" [syn: {heave}, {retch}]
   5: the act of raising something; "he responded with a lift of
     his eyebrow"; "fireman learn several different raises for
     getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}]
   6: throwing something heavy (with great effort); "he gave it a
     mighty heave"; "he was not good at heaving passes" [syn:
     {heave}, {heaving}]
   v 1: utter a sound, as with obvious effort; "She heaved a deep
      sigh when she saw the list of things to do"
   2: throw with great effort
   3: rise and move, as in waves or billows; "The army surged
     forward" [syn: {billow}, {surge}, {heave}]
   4: lift or elevate [syn: {heave}, {heave up}, {heft}, {heft up}]
   5: move or cause to move in a specified way, direction, or
     position; "The vessel hove into sight"
   6: breathe noisily, as when one is exhausted; "The runners
     reached the finish line, panting heavily" [syn: {pant},
     {puff}, {gasp}, {heave}]
   7: bend out of shape, as under pressure or from heat; "The
     highway buckled during the heat wave" [syn: {heave},
     {buckle}, {warp}]
   8: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit [syn:
     {gag}, {heave}, {retch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top