ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heated

HH IY1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heated-, *heated*, heat, heate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heated(adj) โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
heated(adj) ซึ่งร้อน, See also: ซึ่งทำให้ร้อน
heatedly(adv) อย่างโกรธ, See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างโมโห, Syn. angrily, vehemently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heated-air systemระบบอุ่นอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heatedAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
heatedElectric irons are heated by electricity.
heatedHe tried in vain to put an end to their heated discussion.
heatedI tried very hard to put an end to their heated argument.
heatedJust as the argument got heated he interposed.
heatedNo matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.
heatedShe heated up the cold soup for supper.
heatedThe compromise which permits a smoker to smoke in the smoking corner was born after heated discussion.
heatedThe discussion was heated.
heatedThe house is heated by solar energy.
heatedThe miso soup has heated up.
heatedThere was a heated argument as to who should be appointed chairman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ด[phet] (adj) EN: sharp ; heated ; pungent
เศรษฐกิจที่ร้อนแรง[sētthakit thī rønraēng] (n, exp) EN: overheated economy

CMU English Pronouncing Dictionary
HEATED HH IY1 T AH0 D
HEATED HH IY1 T IH0 D
HEATEDLY HH IY1 T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heated (v) hˈiːtɪd (h ii1 t i d)
heatedly (a) hˈiːtɪdliː (h ii1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受热[shòu rè, ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ, / ] heated; sunstroke, #34,426 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitzheizung {f} [auto]heated seats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
温水プール[おんすいプール, onsui pu-ru] (n) heated swimming pool [Add to Longdo]
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth) [Add to Longdo]
温野菜[おんやさい, onyasai] (n) heated vegetables; warm vegetables [Add to Longdo]
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle [Add to Longdo]
過熱気味[かねつぎみ, kanetsugimi] (adj-no) overheated; hyper-; overearnest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heated
   adj 1: made warm or hot (`het' is a dialectal variant of
       `heated'); "a heated swimming pool"; "wiped his heated-up
       face with a large bandana"; "he was all het up and
       sweaty" [syn: {heated}, {heated up}, {het}, {het up}]
   2: marked by emotional heat; vehement; "a heated argument"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top