ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heat

HH IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heat-, *heat*
English-Thai: Longdo Dictionary
heat(n) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
heatstroke(n) ลมแดด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heat(n) ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, ความตื่นเต้น
heat(n) ความร้อน, Syn. hotness, torridness
heat(n) อุณหภูมิความร้อน
heath(n) ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง ในตระกูล Erica Calluna
heated(adj) โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
heated(adj) ซึ่งร้อน, See also: ซึ่งทำให้ร้อน
heater(n) เครื่องทำความร้อน
heat up(phrv) ทำให้ร้อนขึ้น, See also: อุ่นให้ร้อน, Syn. boil up, heat up
heathen(n) คนนอกศาสนา, See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว, Syn. gentile, pagan
heather(n) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris, Syn. ling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heat(ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน
heath(ฮีธ) n. ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
heath cockไก่ป่าสีดำตัวผู้
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel, pagan, idolater, atheist, agnostic คำศั
heather(ฮี'เธอะ) n. ต้นไม้เตี้ยโดยเฉพาะจำพวก colluna vulgaris
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
heat(vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
heater(n) เครื่องทำความร้อน
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heathen(n) คนนอกศาสนา,คนป่าเถื่อน,คนนอกรีต,คนไม่มีศาสนา
heathenish(adj) นอกศาสนา,ป่าเถื่อน,นอกรีต,ที่ไม่นับถือศาสนา
heather(n) หญ้าเขียว,ทุ่งหญ้า
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heatความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat apoplexy; stroke, heat; thermoplegiaโรคลมเหตุร้อน [ดู heliosis; siriasis; sunstroke ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat collector loopวงจรตัวเก็บความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat controlการควบคุมความร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heat control valve; manifold heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat crampตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat damร่องกันความร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat diffusion timeเวลาแพร่ความร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heatความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heatความร้อน [TU Subject Heading]
heatความร้อน, พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง หรือจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ พลังงานในวัตถุหรือระบบก่อนถ่ายโอนหรือภายหลังการถ่ายโอน  เรียกว่า พลังงานความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat bulid-upอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยางเนื่องจากการสะสมความร้อนของ ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และหนาที่ใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
heat capacityความจุความร้อน, อัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ให้แก่สารต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น  ความจุความร้อนมีหน่วนเป็น JK-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat conductionการนำความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat conductorตัวนำความร้อน, สารที่มีสภาพนำความร้อนสูง ตัวนำความร้อนที่ดีส่วนมากเป็นโลหะ  เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat convectionการพาความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านของไหล โดยโมเลกุลของของไหลเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวและเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงลอยตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat engineeringวิศวกรรมความร้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heat(n) ตำรวจ, ตำรวจปราบยาเสพติด
heat(n, slang) ปืน
heat exhaustion(n) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ, Syn. heat prostration

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing is hid from the heat thereof.ไม่มีสิ่งใดรอดจากความร้อนของมันได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-You need a little more heat on that arc.- คุณต้องการความร้อนน้อยมากขึ้นในโค้งที่ The Godfather (1972)
-Raise the heat in his suit first.เพิ่มความร้อนในชุดสูทของเขา เป็นครั้งแรก 2010: The Year We Make Contact (1984)
look, the longer they're out in the field, the more heat we can draw away from the real team.ยิ่งพวกนั้นยังอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดึงความสนใจไปจากทีมจริงมากเท่านั้น Spies Like Us (1985)
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน Punchline (1988)
Leave your vest. I don't want any heat casualties.ไม่ต้องใส่เสื้อกั๊กนะร้อนตาย Casualties of War (1989)
The way you heat me up insideThe way you heat me up inside Mannequin: On the Move (1991)
Oh, Jason, the heat is coming.เจสัน เกิดเรื่องแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง Aladdin (1992)
- The heat is too intense for it- The heat is too intense for it Hocus Pocus (1993)
Because I think it might take some of the heat off me.แม่จะได้จิกฉันน้อยลงไปหน่อย The One with the Sonogram at the End (1994)
I think the heat is getting to your good temper.อารมณ์หลวงพ่อจะร้อนไปหน่อยนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heat4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
heatA gas stove provides the most even heat for cooking.
heatAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
heatAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
heatAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
heatA steam engine transforms heat into power.
heatAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
heatBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
heatBut for the heat of the sun, what would become of the living things on earth?
heatCan you stand the summer heat in Nagoya?
heatCould you heat this dish?
heatDid you turn off the heater?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai Definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
เครื่องทำความร้อน(n) heater, Example: อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น
เผาหัว(v) warm up the piston head of a diesel engine before ignition, See also: heating the sparking plug, Example: รถคันนี้ต้องเผาหัวก่อนติดเครื่องยนต์ทุกครั้ง, Thai Definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
เผาหัว(v) heating the sparking plug, Example: รถยนต์ของคุณพ่อต้องเผาหัวก่อนจึงจะแล่นได้, Thai Definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
พลังความร้อน(n) heat energy, Example: กระบวนการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์, Thai Definition: พลังงานที่ได้จากความร้อน
ผด(n) prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai Definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
อุ่น(v) heat up, See also: warm up, Example: หล่อนซื้อเตาไมโครเวฟมาอุ่นกับข้าวยามรีบด่วน, Thai Definition: ทำให้ร้อน
ไอแดด(n) heat of sunlight, Example: อย่าทิ้งดิสก์ไว้ในที่มีไอแดด หรือแดดจัด เพราะอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้ดิสก์บิดเบี้ยว, Thai Definition: ความร้อนจากแสงแดดที่เข้ามาถึงในที่ร่ม
อุสุม(n) heat, Syn. ความร้อน
เดโช(n) fire, See also: heat, Syn. ความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [f]
บุ[bu] (v) EN: sheath ; cover (with) ; upholster  FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชักดาบ[chak dāp] (v) EN: cheat
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAT HH IY1 T
HEATH HH IY1 TH
HEATS HH IY1 T S
HEATED HH IY1 T IH0 D
HEATON HH IY1 T AH0 N
HEATED HH IY1 T AH0 D
HEAT'S HH IY1 T S
HEATER HH IY1 T ER0
HEATERS HH IY1 T ER0 Z
HEATH'S HH IY1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heat (v) hˈiːt (h ii1 t)
heath (n) hˈiːθ (h ii1 th)
heats (v) hˈiːts (h ii1 t s)
heated (v) hˈiːtɪd (h ii1 t i d)
heater (n) hˈiːtər (h ii1 t @ r)
heaths (n) hˈiːθs (h ii1 th s)
Heather (n) hˈɛðər (h e1 dh @ r)
heaters (n) hˈiːtəz (h ii1 t @ z)
heathen (n) hˈiːðn (h ii1 dh n)
heather (n) hˈɛðər (h e1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rè, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up, #879 [Add to Longdo]
热量[rè liàng, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] heat; how hot; quantity of heat; calorific value, #7,297 [Add to Longdo]
加热[jiā rè, ㄐㄧㄚ ㄖㄜˋ, / ] heating, #8,040 [Add to Longdo]
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, / ] heat supply, #11,399 [Add to Longdo]
暖气[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, / ] heat preservation, #12,119 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] heat; hot weather; summer heat, #19,214 [Add to Longdo]
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device), #20,483 [Add to Longdo]
热力[rè lì, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] heat, #20,574 [Add to Longdo]
采暖[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating, #23,476 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwärmungsversuch {m}heat run [Add to Longdo]
Gegenströmer {m}heat exchanger [Add to Longdo]
Heißverprägung {f}heat stake [Add to Longdo]
Heizleistung {f}heat output [Add to Longdo]
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat [Add to Longdo]
Hitzschlag {m}heat stroke [Add to Longdo]
Kühlkörper {m}heat sink; refrigeration unit [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rennen {n} | totes Rennenheat | dead heat [Add to Longdo]
Rückkühler {m}; Wärmetauscher {m} [techn.]heat exchanger [Add to Longdo]
Schmelze {f} einer Metallherstellungheat code [Add to Longdo]
Schmelzwärme {f}heat of fusion [Add to Longdo]
Thermostat {m}heat governor [Add to Longdo]
Verdampfungswärme {f}heat of evaporation [Add to Longdo]
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat [Add to Longdo]
Wärmeabfuhr {f}heat removal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
せしめる[seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heat
   n 1: a form of energy that is transferred by a difference in
      temperature [syn: {heat}, {heat energy}]
   2: the presence of heat [syn: {hotness}, {heat}, {high
     temperature}] [ant: {cold}, {coldness}, {frigidity},
     {frigidness}, {low temperature}]
   3: the sensation caused by heat energy [syn: {heat}, {warmth}]
   4: the trait of being intensely emotional [syn: {heat},
     {warmth}, {passion}]
   5: applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened
     sexual arousal and activity [syn: {estrus}, {oestrus},
     {heat}, {rut}] [ant: {anestrum}, {anestrus}, {anoestrum},
     {anoestrus}]
   6: a preliminary race in which the winner advances to a more
     important race
   7: utility to warm a building; "the heating system wasn't
     working"; "they have radiant heating" [syn: {heating system},
     {heating plant}, {heating}, {heat}]
   v 1: make hot or hotter; "the sun heats the oceans"; "heat the
      water on the stove" [syn: {heat}, {heat up}] [ant: {chill},
      {cool}, {cool down}]
   2: provide with heat; "heat the house"
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   4: gain heat or get hot; "The room heated up quickly" [syn:
     {heat}, {hot up}, {heat up}] [ant: {chill}, {cool}, {cool
     down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top