ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearty

HH AA1 R T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearty-, *hearty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearty(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty(adj) ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial, cordial, Ant. cool, weak, mild

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartyAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartyA hearty dinner well appeased my hunger.
heartyHe laughed a hearty laugh.
heartyI offer you my hearty congratulations.
heartyI went home and ate a hearty breakfast.
heartyMy host family gave me a hearty welcome.
heartyOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
heartyShe gave her guests a hearty reception.
heartyThank you very much for your hearty hospitality.
heartyThe crowd broke out in hearty laughter.
heartyThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
heartyThey gave us a hearty welcome when we arrived.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTY HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearty (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送[かんそう, kansou] (n,vs) hearty send-off [Add to Longdo]
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
食べ盛り[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite [Add to Longdo]
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission [Add to Longdo]
大笑[たいしょう, taishou] (n,vs) loud laughter; hearty laugh [Add to Longdo]
破顔大笑[はがんたいしょう, hagantaishou] (n,vs) breaking into a hearty laugh [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) [Add to Longdo]
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n,vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearty
   adj 1: showing warm and heartfelt friendliness; "gave us a
       cordial reception"; "a hearty welcome"
   2: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   3: endowed with or exhibiting great bodily or mental health; "a
     hearty glow of health" [syn: {hearty}, {full-blooded},
     {lusty}, {red-blooded}]
   4: consuming abundantly and with gusto; "a hearty (or healthy)
     appetite"
   5: without reservation; "hearty support"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top