ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

head off

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -head off-, *head off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
head off[PHRV] ดักหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
I'm warning you, boy, don't make a move, I'll blow your head off!ผมเตือนคุณ ไม่ย้าย ผมจะระเบิดหัวของคุณ First Blood (1982)
And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?และมันก็ไม่ได้สุลต่านแห่งมาดากัสการ์ ที่ขู่ว่าจะตัดหัวของคุณออก ถ้าคุณเคยกลับไปยังประเทศของเขา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม? Clue (1985)
You give me any shit about it, I blow his head off.ถ้าตุกติกล่ะก็ ฉันเป่าหัวมันแน่ Day of the Dead (1985)
We'll just take your head off.เราก็แค่จะดึงหัวของเธออกมาเท่านั้น Labyrinth (1986)
- We get a free throw. - Don't you want to take your head off?เราขว้างกันอย่างอิสระน เธอไม่อยากขว้างหัวเล่นเหรอ Labyrinth (1986)
I'm gonna rip your head off and shit down your neck.ฉันจะตัดหัวแก แล้วขี้ใส่คอแก Stand by Me (1986)
Threaten my family and I'll cut your fucking head off.คุกคามครอบครัวของฉัน และฉันจะตัดหัวของคุณปิดการร่ว? In the Name of the Father (1993)
I'm gonna go get you some crackers, because... it'll head off trouble that's approaching.ฉันจะให้แคร็กเกอร์นายนะ เพราะว่า มันจะช่วยให้นายหายกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้น Junior (1994)
They have telegrams and tickets and orders from head office.เขาส่งโทรเลขไปสั่งตั๋วจากสถานีใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-You mean head office?-คุณหมายถึงสนง.ใหญ่เหรอ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
head offBite a person's head off.
head offHe was transferred to the head office in Tokyo.
head offOur new head office is in Tokyo.
head offShe was transferred from the head office to a branch office last month.
head offThe firm has its head office in Osaka.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงานใหญ่[N] head office, Example: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น, Thai definition: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
คลาดแคล้ว[V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
สำนักงานใหญ่[n. exp.] (samnakngān yai) EN: head office ; headquarters   FR: siège social [m] ; quartier général [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses [Add to Longdo]
総局[そうきょく, soukyoku] (n) head office; general office [Add to Longdo]
総本店[そうほんてん, souhonten] (n) (See 本店・1) central head office; home head office; flagship store [Add to Longdo]
本社[ほんしゃ(P);ほんじゃ(ok), honsha (P); honja (ok)] (n) (1) (ほんしゃ only) head office; main office; headquarters; (2) main shrine; (3) (ほんしゃ only) this company; this shrine; (P) [Add to Longdo]
本省詰め[ほんしょうずめ, honshouzume] (n) service at the Head Office [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) [Add to Longdo]
本部[ほんぶ, honbu] (n) headquarters; head office; main office; (P) [Add to Longdo]
本舗[ほんぽ, honpo] (n) (See 本店・1) head office; main shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 head off
   v 1: prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's
      avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert
      a strike" [syn: {debar}, {forefend}, {forfend}, {obviate},
      {deflect}, {avert}, {head off}, {stave off}, {fend off},
      {avoid}, {ward off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top