ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

head

HH EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -head-, *head*, hea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
head(vt) ควบคุม, See also: ดูแล, จัดการ
head(n) จุดวิกฤต
head(vi) มุ่งหน้าไป, See also: มุ่งไปทาง
head(n) ศีรษะ, See also: หัว
head(n) สมอง, See also: ความคิด
head(n) ส่วนบน, See also: ส่วนยอด
head(adj) สำคัญที่สุด, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
head(n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. boss, chief, leader, Ant. subordinate, underling
heads(n) ด้านหัวของเหรียญ
heads(n) เหรียญที่แสดงด้านหัว, See also: ด้านหัวของเหรียญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
head gateประตูน้ำ
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
head-onadj. ประสานงากัน,ส่วนหน้า,ซึ่งหน้า. adv. ตรงดิ่งไปยัง,เข้าหา
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
headern. ผู้ตัดหัวของสิ่งอื่น,เครื่องตัดหัว,ผู้กระโดดหัวลง
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง
head(vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า
headache(n) อาการปวดหัว
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headland(n) แหลม,หัวแหลม
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headลำความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
head countนับรายหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head distortionฝาสูบโก่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
head end๑. สถานีต้นทาง๒. อุปกรณ์ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
head gapระยะห่างหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
head lowering timeเวลาลดระยะหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head of condyle; condylar headหัวคอนดายล์ [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
head of governmentหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
head of mandibleหัวขากรรไกรล่าง [มีความหมายเหมือนกับ head of condyle; condylar head] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
headhead, เฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
Head and neck neoplasmsเนื้องอกศีรษะและคอ [TU Subject Heading]
Head Bangingการโขกศีรษะ [การแพทย์]
Head Dressingการใช้ผ้าพันแผลอย่างถูกต้องบริเวณศีรษะ [การแพทย์]
head losshead loss, การเสียเฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head of consular postหัวหน้าสถานทำการทางกงสุล " หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหน้าที่ให้กระทำการในฐานะนั้น หัวหน้าสถานทำการทางกงสุลแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ (1) กงสุลใหญ่ (2) กงสุล (3) รองกงสุล (4) ตัวแทนทางกงสุล (อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) " [การทูต]
Head of Diplomatic Missionบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้ทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ในกรณีของสถานเอกอัครราชทูตผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ทางการทูต เรียกว่า เอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม (Ambassador Extraordinary and plenipotentiary) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะได้แก่ อัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม หรือเรียกว่าอุปทูต (Chargé d?Affaires entitre) คองเกรสแห่งเวียนนาและที่ประชุมแห่งเอกซ์ ลา ชา แปล (Congress of Aix-la-Chapelle) ได้จำแนกหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไว้ดังต่อไปนี้ คือ1. เอกอัครราชทูต (Ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (Papal Nucios)2. อัครราชทูต (Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary)3. อัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนัก (Mission Resident)4. อุปทูต (Chargé d?Affaires)แต่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในมาตร 14 ว่า?1. หัวหน้าคณะผู้แทนแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือก. ชั้นเอกอัครราชทูตหรือเอกอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐ และหัวหน้าคณะผู้แทนอื่นที่มีชั้นเท่ากันข. ชั้นรัฐทูต อัครราชทูต และอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐค. ชั้นอุปทูตซึ่งแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2. ข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับลำดับอาวุโสและมารยาท ต้องไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน ในมาตรา 15 ก็ได้ระบุว่า ชั้นที่กำหนดให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนั้น ต้องทำความตกลงกันระหว่างรัฐ? [การทูต]
Head of The Householdหัวหน้าครัวเรือน, Example: ผู้หารายได้หลัก (principal earner) แต่โดยปกติยังไม่มีกฎเกณฑ์สากลทั่วไปที่เป็นที่ยอมว่า ในการจะพิจารณาว่าใครจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
head over heels(phrase) หัวปักหัวปำ (มักใช้กรณีที่ตกหลุมรัก) เช่น Be careful, you might just fall head over heels with Cindy.
head-butting[เฮดบัตติ้ง] (n) ก้าวร้าวรุนแรง สัตว์ตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าแล้วจะได้ครอบครองตัวเมีย, Syn. agression
heads up(slang) การเตือนหรือการให้หมายเหตุล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
headA cup of coffee cleared my head.
headA cup of coffee relieved me of my headache.
headA customer wanted to know who the head honcho was.
headAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
headAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
headAfter the meeting she headed straight to her desk.
headA good idea came into my head.
headAlice has a flower on her head.
headAlice hung her head in shame.
headAlice returned home early from work with a severe headache.
headAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้นำรัฐบาล(n) government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
คลังสมอง(n) brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
อจญ.(n) head-master; principal, Syn. อาจารย์ใหญ่
ศีรษะ(n) head, Syn. หัว, เศียร, เกศ, Ant. บาท, เท้า, Count Unit: ศีรษะ
สำนักงานใหญ่(n) head office, Example: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น, Thai Definition: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
ส่วนหัว(n) head portion, See also: head section, Syn. ท่อนหัว, Ant. ส่วนท้าย, ส่วนหาง, Example: ส่วนหัวของสัตว์บางประเภทมีขนาดเล็กกว่าส่วนลำตัวมาก, Thai Definition: ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม
คลังสมอง(n) brains, See also: head, Example: อาจารย์โต้งเป็นคลังสมองใหญ่ที่ช่วยผลักดันมุมมอง หรือแนวนโยบายใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าให้กับพรรค, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีความรู้ความสามารถ
หัวหน้าครอบครัว(n) head of the family, Example: แม่รับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อพ่อได้จากพวกเราไป, Thai Definition: ผู้นำของครอบครัว
ผู้สั่งการ(n) boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
พาดหัว(n) headline, See also: heading, title, Example: ทั้ง 2 ฉบับสู้กันที่การวางพาดหัวให้ดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด, Thai Definition: หัวเรื่องของข่าวที่ใช้คำต่างๆ เพื่อทำให้เกิดจุดสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อเมซอน[amēsøn] (n) EN: Burhead ; Texas mud baby
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
บาปติดตัว[bāp tittūa] (x) EN: sins on one's head
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
เบือนหน้า[beūoen nā] (v, exp) EN: turn round ; turn one's head  FR: tourner la tête
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [f] ; origine [f]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชื่อเรื่อง[cheūreūang] (n) EN: title ; heading  FR: titre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAD HH EH1 D
HEADS HH EH1 D Z
HEADY HH EH1 D IY0
HEADEN HH EH1 D AH0 N
HEAD'S HH EH1 D Z
HEADER HH EH1 D ER0
HEADED HH EH1 D AH0 D
HEADED HH EH1 D IH0 D
HEADLEY HH EH1 D L IY0
HEADING HH EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
head (v) hˈɛd (h e1 d)
heads (v) hˈɛdz (h e1 d z)
heady (j) hˈɛdiː (h e1 d ii)
headed (v) hˈɛdɪd (h e1 d i d)
header (n) hˈɛdər (h e1 d @ r)
head-on (j) hˈɛd-ɒn (h e1 d - o n)
headers (n) hˈɛdəz (h e1 d @ z)
headier (j) hˈɛdɪəʳr (h e1 d i@ r)
heading (v) hˈɛdɪŋ (h e1 d i ng)
headman (n) hˈɛdmæn (h e1 d m a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc, #728 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]
脑袋[nǎo dài, ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ, / ] head; skull; brains; mental capability, #4,152 [Add to Longdo]
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache, #5,674 [Add to Longdo]
为首[wéi shǒu, ㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] head; be headed by, #6,146 [Add to Longdo]
所长[suǒ zhǎng, ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] head of an institute etc, #6,324 [Add to Longdo]
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache, #7,321 [Add to Longdo]
首脑[shǒu nǎo, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ, / ] head (of state); summit (meeting); leader, #8,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] TH: หัวสมอง  EN: head

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Amtsleitung {f}head of office [Add to Longdo]
Amtsvorsteher {m}; Amtsleiter {m} | Amtsvorsteher {pl}; Amtsleiter {pl}head official | head officials [Add to Longdo]
Bürochef {m} | Bürochefs {pl}head clerk | head clerks [Add to Longdo]
Chefarzt {m} | Chefärzte {pl}head physician | head physicians [Add to Longdo]
Drogenzubehör-Fachhandel {m}head shop [Add to Longdo]
Fachobmann {m}head of department [Add to Longdo]
vorderer Festmacher [naut.]head fast [Add to Longdo]
Geschäftsgeist {m}head for business [Add to Longdo]
Hals über Kopfhead over heels [Add to Longdo]
Hauptquartier {n}head quarter [Add to Longdo]
Hauptverwaltung {f}head office [Add to Longdo]
Haushaltungsvorstand {m}head of the household [Add to Longdo]
Kopf {m}; Haupt {n} | Köpfe {pl} | von Kopf bis Fuß | ein klarer Kopf | über Kopfhead | heads | from head to foot | a clear brain | overhead [Add to Longdo]
Kopf oder Zahlhead or tail; heads or tails [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
いかれぽんち[ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
おつむ[otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 head
   n 1: the upper part of the human body or the front part of the
      body in animals; contains the face and brains; "he stuck
      his head out the window" [syn: {head}, {caput}]
   2: a single domestic animal; "200 head of cattle"
   3: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
     the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
     couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head},
     {brain}, {psyche}, {nous}]
   4: a person who is in charge; "the head of the whole operation"
     [syn: {head}, {chief}, {top dog}]
   5: the front of a military formation or procession; "the head of
     the column advanced boldly"; "they were at the head of the
     attack" [ant: {rear}]
   6: the pressure exerted by a fluid; "a head of steam"
   7: the top of something; "the head of the stairs"; "the head of
     the page"; "the head of the list" [ant: {foot}]
   8: the source of water from which a stream arises; "they tracked
     him back toward the head of the stream" [syn: {fountainhead},
     {headspring}, {head}]
   9: (grammar) the word in a grammatical constituent that plays
     the same grammatical role as the whole constituent [syn:
     {head}, {head word}]
   10: the tip of an abscess (where the pus accumulates)
   11: the length or height based on the size of a human or animal
     head; "he is two heads taller than his little sister"; "his
     horse won by a head"
   12: a dense cluster of flowers or foliage; "a head of
     cauliflower"; "a head of lettuce" [syn: {capitulum}, {head}]
   13: the educator who has executive authority for a school; "she
     sent unruly pupils to see the principal" [syn: {principal},
     {school principal}, {head teacher}, {head}]
   14: an individual person; "tickets are $5 per head"
   15: a user of (usually soft) drugs; "the office was full of
     secret heads"
   16: a natural elevation (especially a rocky one that juts out
     into the sea) [syn: {promontory}, {headland}, {head},
     {foreland}]
   17: a rounded compact mass; "the head of a comet"
   18: the foam or froth that accumulates at the top when you pour
     an effervescent liquid into a container; "the beer had a
     large head of foam"
   19: the part in the front or nearest the viewer; "he was in the
     forefront"; "he was at the head of the column" [syn:
     {forefront}, {head}]
   20: a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a
     head yesterday" [syn: {pass}, {head}, {straits}]
   21: forward movement; "the ship made little headway against the
     gale" [syn: {headway}, {head}]
   22: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point
     of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}]
   23: the subject matter at issue; "the question of disease merits
     serious discussion"; "under the head of minor Roman poets"
     [syn: {question}, {head}]
   24: a line of text serving to indicate what the passage below it
     is about; "the heading seemed to have little to do with the
     text" [syn: {heading}, {header}, {head}]
   25: the rounded end of a bone that fits into a rounded cavity in
     another bone to form a joint; "the head of the humerus"
   26: that part of a skeletal muscle that is away from the bone
     that it moves
   27: (computer science) a tiny electromagnetic coil and metal
     pole used to write and read magnetic patterns on a disk
     [syn: {read/write head}, {head}]
   28: (usually plural) the obverse side of a coin that usually
     bears the representation of a person's head; "call heads or
     tails!" [ant: {tail}]
   29: the striking part of a tool; "the head of the hammer"
   30: (nautical) a toilet on board a boat or ship
   31: a projection out from one end; "the head of the nail", "a
     pinhead is the head of a pin"
   32: a membrane that is stretched taut over a drum [syn:
     {drumhead}, {head}]
   33: oral stimulation of the genitals; "they say he gives good
     head" [syn: {oral sex}, {head}]
   v 1: to go or travel towards; "where is she heading"; "We were
      headed for the mountains"
   2: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head},
     {lead}]
   3: travel in front of; go in advance of others; "The procession
     was headed by John" [syn: {lead}, {head}]
   4: be the first or leading member of (a group) and excel; "This
     student heads the class" [syn: {head}, {head up}]
   5: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   6: take its rise; "These rivers head from a mountain range in
     the Himalayas"
   7: be in the front of or on top of; "The list was headed by the
     name of the president"
   8: form a head or come or grow to a head; "The wheat headed
     early this year"
   9: remove the head of; "head the fish"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top