ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazy

HH EY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazy-, *hazy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazy(adj) ซึ่งมีหมอก, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy(adj) พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy, cloudy

English-Thai: Nontri Dictionary
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazyThe sky is a hazy shade of winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้า(adj) dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai Definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้ามัว(adj) hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
หลัว(adj) dim, See also: hazy, obscure, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[fā] (adj) EN: misty ; hazy
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZY HH EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazy (j) hˈɛɪziː (h ei1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear, #22,125 [Add to Longdo]
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, ] hazy; blurred [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunstig; diesig {adj} | dunstiger | am dunstigstenhazy | hazier | haziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t,adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey [Add to Longdo]
煙る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P) [Add to Longdo]
花曇り;花曇[はなぐもり, hanagumori] (n) hazy weather in spring [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazy
   adj 1: filled or abounding with fog or mist; "a brumous October
       morning" [syn: {brumous}, {foggy}, {hazy}, {misty}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top