ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hatred

HH EY1 T R AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hatred-, *hatred*, hatr, hatre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hatred(n) ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatredFeel hatred towards her.
hatredFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
hatredHatred is our enemy.
hatredHatreds never cease by hatreds in this world.
hatredHe conceived a deep hatred for them.
hatredHe had an intense hatred of his teacher.
hatredHe has a hatred for his father.
hatredHe stared at her with hatred.
hatredI don't know the meaning of hatred.
hatredLove is blind. Hatred is also blind.
hatredMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
hatredShe felt something between love and hatred.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกลียด(n) hate, See also: hatred, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ผลของความเกลียดมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น
ความชัง(n) hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน
ความเกลียดชัง(n) hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
ความเกลียดชัง[khwām klīetchang] (n) EN: hatred  FR: haine [f] ; abomination [f[

CMU English Pronouncing Dictionary
HATRED HH EY1 T R AH0 D
HATREDS HH EY1 T R AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hatred (n) hˈɛɪtrɪd (h ei1 t r i d)
hatreds (n) hˈɛɪtrɪdz (h ei1 t r i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud, #7,584 [Add to Longdo]
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility, #10,431 [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile, #13,943 [Add to Longdo]
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge, #55,487 [Add to Longdo]
嫌恨[xián hèn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄣˋ, ] hatred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やがる[yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
カインコンプレックス[kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P) [Add to Longdo]
嫌韓[けんかん, kenkan] (n) hatred of things Korean (by Japanese) [Add to Longdo]
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief) [Add to Longdo]
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hatred
   n 1: the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so
      strong that it demands action [syn: {hate}, {hatred}] [ant:
      {love}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top